Sydkorea

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Sydkorea. Längst ner på sidan hittar du de intyg som ska användas vid export. 

Generell information

Ansvaret för import av animaliska livsmedel i Sydkorea delas mellan två myndigheter: Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) och Animal and Plant Quarantine and Inspection Agency (APQA) som sorterar under Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs (MAFRA). Import av animaliska livsmedel till Sydkorea regleras sedan februari 2016 genom nya bestämmelser, Special Act on Imported Food Safety, som utfärdats av MFDS. Företag som önskar exportera ska registrera sin verksamhet hos MFDS genom sin importör i landet. Mer information om lagstiftning och märkningsregler hittas på MFDS webbplats. 

Varje sändning med animaliska produkter till Sydkorea ska medföljas av två intyg: ett exportintyg i original samt en kopia av samma intyg (DUPLICATE). Originalet och "Duplicate" ska utfärdas samtidigt, ha samma referensnummer, innehålla exakt samma information i övrigt samt stämplas och signeras av samma officiella veterinär.

För att underlätta hanteringen har Livsmedelsverket tagit fram en identisk blankett av de berörda exportintygen, med ett förtryckt vattenmärke "DUPLICATE" som ska användas. Livsmedelsverkets personal ska registrera och spara båda intygen i Exportjournalen.

Kött och köttprodukter ska vara märkta med Sydkorea som destinationsland. Transportfordon/containrar ska förses med en plomb av god kvalitet.

Sydkorea tillåter att certifierade laboratorier utför provtagningar i de fall detta krävs för export av livsmedel till Sydkorea. Det krävs dock ett speciellt ansökningsförfarande för att laboratoriet ska bli godkänt för detta.

Listade exportanläggningar

En särskild godkännandeprocess finns för köttanläggningar, se respektive produkt nedan. En lista över anläggningar som är godkända för
export publiceras på Sydkoreas hemsida. Sändningar från anläggningar som inte finns med på exportlistan eller som finns med, men med felaktiga uppgifter, riskerar att inte tillåtas komma in i Sydkorea. Det är därför ytterst viktigt att exportföretagen ser till att Livsmedelsverket alltid har korrekta och uppdaterade uppgifter om anläggningen (namn, postadress och besöksadress och så vidare) och att samma uppgifter anges i exportintyget och på andra handlingar som medföljer sändningen vid export. Sydkorea kräver att listan över anläggningar som är godkända för export till Sydkorea ska uppdateras minst en gång per år. En anläggning kommer att förlora sitt exportgodkännande automatiskt om export inte har skett de senaste två åren. Om en anläggning som blir utvald av Sydkoreas myndigheter för ett platsbesök i samband med en inspektion från Sydkorea avstår från att ta emot besöket blir den också automatiskt avförd från exportlistan.

Gelatin och Kollagen

Ett kombinerat intyg för gelatin och kollagen har accepterats av Sydkorea. Intyget finns publicerad på denna sida för användning. Stryk gärna texten i punkt 9 och 10, om produkten är från ett annat djurslag än nöt.

Griskött

Ett nytt exportintyg har förhandlats fram under 2017 av Livsmedelsverket tillsammans med Sydkoreas myndigheter.

Nya anläggningar godkänns av livsmedelsmyndigheten i Sydkorea, Animal and Plant Quarantine  Agency, APQA. Godkännandeprocessen består av tre delar:

  1. Begär att bli listad på Sydkoreas hemsida via skicka in ett mail till exportfragor@slv.se
  2. Besvara frågeformulär och ordna dokumentation om anläggningen. Besvarat formulär skickas till exportfragor@slv.se
  3. Listning på Sydkoreas webbplats efter godkännande av ansökan. Observera att inspektioner från sydkoreanska myndigheter kan förekomma.

Steriliserad produkt - innehållande griskött

Ett exportintyg har förhandlats fram mellan Sverige och Sydkorea för användning i tillämpliga fall. Samma godkännandeprocess som för griskött gäller även för steriliserade produkter innehållande griskött.

Nötkött-Pågående godkännande process

Export av nötkött till Sydkorea är för närvarande inte tillåten, men en ansökningsprocess pågår med Sydkoreas myndigheter.

Fisk – rå kyld, fryst eller värmebehandlad 

Den koreanska importören ska registrera det svenska exportföretaget online på den koreanska tullens webbsida Import Clearance System. Det är väldigt viktigt att registreringen sker INNAN fisken exporteras. Den koreanska importören bör veta hur registreringen går till.

Hälsointyg krävs inte, men Livsmedelsverket rekommenderar att LIVS 183 Tredje land - Fisk används. Utan intyg kan varorna inte återimporteras till EU om det skulle bli aktuellt.

Varje produktförpackning ska märkas på koreanska enligt Sydkoreas märkningsregler, se MFDS webbplats Food Labeling System.

Fjäderfä

Importstoppet pga. fågelinfluensa är upphävt

Export av fjäderfäkött och produkter av fjäderfäkött till Sydkorea är nu tillåten från HELA Sverige. För färska, kylda och frysta fjäderfäprodukter ska slakten ha skett efter den 26 juni 2018.

Ägg och äggprodukter, utom de som har genomgått tillräcklig behandling för att avdöda eventuella smittsamma mikroorganismer, kan ännu inte exporteras eftersom förhandlingarna om exportintyg fortfarande pågår.

Nya exportintyg har förhandlats fram under 2017 av Livsmedelsverket tillsammans med Sydkoreas myndigheter pga ny lagstiftning i Sydkorea. Sydkorea har infört importförbud av fjäderfäkött och produkter därav från och med 16 mars 2018. Produkter producerade efter den 11 mars 2018 kommer att provtas för sjukdomen vid ankomst till Sydkorea. Värmebehandlade fjäderfäkött och produkter därav är undantagna från importförbudet under förutsättning att intygskraven uppfylls.

  1. Begär att bli listad på Sydkoreas hemsida med ett mail till exportfragor@slv.se
  2. Besvara ett frågeformulär om anläggningen. Besvarat formulär skickas till exportfragor@slv.se
  3. Anläggningen kan komma att bli inspekterad av myndigheten QIA
  4. Om myndigheten godkänner anläggningen listas den på Sydkoreas webbplats

Mjölk

Ett exportintyg finns nu publicerat för export av mjölkprodukter. Från 2018 får också mjukost exporteras från Sverige.

Växtprodukter

För export av vissa växtprodukter kräver myndigheterna i Sydkorea att sändning medföljs av ett non-GMO intyg. Kommunicera med din kund i Sydkorea om din produkt omfattas av detta krav.

Ägg och andra råa äggprodukter

Det pågår för närvarande en process om godkännande för export av skalägg till Sydkorea. Sydkorea har infört importförbud av ägg och produkter därav från och med 16 mars 2018. Produkter producerade efter den 11 mars 2018 kommer att provtas för sjukdomen vid ankomst till Sydkorea. Värmebehandlade äggprodukter är undantagna från importförbudet under förutsättning att intygskraven uppfylls.

Upphettade äggprodukter

Det är möjligt att exportera äggprodukter till Sydkorea genom att använda det överenskomna intyget som finns längre ner på denna sida.

Lättnader för export till Sydkorea finns för vissa animaliska produkter med hänvisning till BSE. Dikalciumfosfat och hydrolyserat fjäderfäprotein kan exporteras till Sydkorea.

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Sydkorea kan kontakta Livsmedelsverkets exporthandläggare via Livsmedelsverkets växel, tel 018-17 55 00, eller via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet 

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2019-03-05