Avgifter och betalning vid import av animaliska livsmedel

Här finns information om avgifter och betalning vid gränskontroll av animaliska livsmedel

Avgifter

Grundavgiften för gränskontroll av en sändning med animaliska livsmedel är 1000 kr + 12 öre per kg. Avgiften höjs om kontrollen sker på andra tider än normal kontorstid.

I gränskontrollen finns ett årligt provtagningsprogram där stickprov för bland annat läkemedelsrester och bakterier tas ut. Kostnaden för dessa analyser täcks av grundavgiften.

När provtagning sker i gränskontrollen på grund av skyddsbeslut eller misstanke om oegentligheter tas avgiften för denna provtagning ut av importören på samma faktura som för själva kontrollen. Om ett omprov krävs debiteras importören i efterhand för den merkostnaden.

Lägre avgifter för sändningar från Nya Zeeland

Vid gränskontroll av animaliska livsmedel från Nya Zeeland tillämpas en lägre taxa än vid övrig svensk gränskontroll. Sänkningen baserar sig på bilaga 8, del B, till ett handelsavtal som finns mellan EU och Nya Zeeland.

Avgiftsnivån i handelsavtalet grundar sig på ett beslut om sänkt frekvens av fysiska kontroller vid import av animaliska varor till EU från Nya Zeeland. Det innebär att kontroll av en sändning kostar

sändningar upp till 6 ton: 42 euro

sändningar mellan7 - 46 ton: 7 euro/ton

 sändningar över 46 ton: 325 euro

Omräkningen från euro till svenska kronor sker genom en växlingskurs som korrigeras en gång per månad utifrån gällande valutakurs.

Betalningsrutiner

En importör har två alternativ för att hantera betalningen, antingen genom förskottsbetalning inför varje sändning eller genom att en bankgaranti utställs.

1. Inbetalning i förskott
Alla sändningar kommer i samband med att de anmäls till gränskontrollstationen att läggas ut på  webbsidan www.slv.se/ forskottgranskontroll.

Alla importörer kommer att ha tillgång till webbplatsen och där finns information om sändningen, preliminär avgift som ska betalas samt ett referensnummer. Kontakta gränskontrollstationen för att få ett lösenord.

Det är denna preliminära avgift som ska förskottsinbetalas. Vid betalning ska referensnumret alltid anges.

Kvitto/betalningsbekräftelse ska faxas eller mejlas till gränskontrollstationen innan sändningen kontrolleras. På detta kvitto måste referensnumret framgå.

När besiktningen är klar skickas en faktura till importören på det slutgiltiga beloppet med förskottsinbetalningen avräknad. Eventuell mellanskillnad ska betalas i vanlig ordning. Om importören har betalat för mycket betalas överskjutande belopp tillbaka i samband med avstämningen av kundreskontran.

2. Bankgaranti
Väljer man att använda bankgaranti behöver importören inte betala i förskott, utan faktura med slutgiltig avgift skickas i vanlig ordning ut i efterhand. Om importören väljer bankgarantialternativet beslutar Livsmedelsverket om ett betalningsunderlag, vilket ska lämnas till den egna banken.

Betalningsunderlaget baserar sig på avgifter betalda under det senaste året. Med dessa uppgifter som underlag bestämmer Livsmedelsverket hur stor garanti importören behöver. Nivån är satt så att skulden till Livsmedelsverket inte ska överstiga den nivå som bankgarantin gäller för.

När importörens bank beviljat en bankgaranti ska originalhandlingen skickas till Livsmedelsverket. När garantin inte längre ska gälla återsänder Livsmedelsverket originalhandlingen till importörens bank. 

Senast granskad 2019-02-06