Övriga länder utanför EU

Livsmedelsverket har tagit fram generella intyg för export till länder utanför EU som inte ställer specificerade krav. Intygen är inte förhandlade med tredjeland och kan komma att uppdateras när lagstiftning byts ut.

Generella exportintyg avsedda för länder utanför EU

Dessa intyg är avsedda för export av fisk, tarmar, äggprodukter, mjölk samt kött och köttprodukter till de länder utanför EU där det inte finns något intyg som är fastställt av Livsmedelsverket. Livsmedelsverket föreslår dessa intygsmodeller, men företagen måste konfirmera dem med mottagarlandet före export. Annars finns risk för att varorna inte tillåts komma in i landet. Kontakta Livsmedelsverket innan export om du är tveksam.

Observera! 

Dessa intyg kommer att behöva uppdateras med ny gällande lagstiftning under 2018. Bland annat kommer 854/2004 behöva bytas ut mot den nya kontrollförordningen. Meddela oss gärna vilka länder ni använder dessa intyg till så att vi hinner söka kontakt med importlandets kontrollmyndighet. Kontakta exportfragor@slv.se

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2019-04-11