Japan

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Japan. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Generell information vid start av export till Japan

Innan du exporterar är det viktigt att ta kontakt med importören i Japan och ta reda på vilka regler som gäller för din produkt. Importören kan kontakta den karantänstation i Japan (Contact list of Japanese Quarantine Stations) som kommer att hantera importen för att få information om vad som krävs för import av din produkt till Japan.

"Notification Form for Importation of Food" ska fyllas i och medfölja sändningar till Japan.

Färskt nötkött

Sverige har genomgått en särskild godkännandeprocess för export av färskt nötkött och godkändes under 2017 för detta. Export av kylt eller fryst rått nötkött till Japan är möjlig från anläggningar som är godkända av Japan. I dagsläget är endast följande anläggningar godkända:

För att kunna bli godkänd krävs att anläggningen uppfyller Japans speciella krav som framgår av dokumentet Export Verification Program (EVP). För att läggare kontrollera kraven i EVP har vi tagit fram en checklista.

Listning av anläggning för färskt nötkött

För att bli godkänd för export till Japan ska anläggningen gå igenom de krav som Japan har i sin EVP. De anläggningar som vill bli godkända ska sedan fylla i blanketten Anmälan om export till länder utanför EU (LIVS 150) och skicka in den med e-post till exportfragor@slv.se. Anläggningen ska beställa kontrolltid av kontrollpersonalen på anläggningen med avseende på exportregler för färskt nötkött till Japan. Kontrollpersonal vid anläggningen ska kontrollera att anläggningen uppfyller EVP-reglerna och ge ut en kontrollrapport. Livsmedelsverket kommer efter detta skicka en begäran till Japan om godkännande av anläggningen. När Japan har bekräftat att anläggningen är godkänd kan exporten påbörjas.

Färskt fjäderfäkött

Vid utbrott av fågelsjukdomar i landet brukar Japan stoppa import av levande fåglar och fjäderfäkött från hela landet. Information om aktuella importrestriktioner finns publicerade på Jordbruksverkets webbplats.

Undantagna från importförbudet är produkter som är stabila i rumstemperatur, som ex. köttkonserver, värmebehandlat äggpulver. Beroende på produktionsprocessen kan även andra produkter undantas från importförbudet. Det är karantänkontoret vid varje införselpunkten i Japan som avgör om en produkt omfattas av importförbjudet eller inte. Exportören ska kontrollera med karantänkontoret vid införselpunkten innan exporten sker.

Anläggningarna som vill exportera färskt fryst/kylt fjäderfäkött ska vara listade vid den japanska myndigheten MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) hemsida. De företag som vill lista sig för export ska kontakta exportgruppen vid Livsmedelsverket via exportfragor@slv.se. Containrar innehållande fjäderfäkött för export till Japan ska plomberas med plomber av typen Oneseal 79-T06 eller Oneseal 79-SM.

Färskt griskött

För export av griskött kräver Japan att anläggningarna ska vara listade. De företag som vill lista sig för export ska kontakta Avdelning Support, Se Kontaktuppgifter nedan. Den japanska myndigheten MAFF (Minihstry of Agriculture, Forestry and Fisheries) har publicerat en förteckning över anläggningar som får exportera griskött till Japan. Observera att adressen som anges i förteckningen är företagets besöksadress.

Värmebehandlade fjäderfä- och grisköttsprodukter

För export av fjäderfä- och grisköttsprodukter krävs ingen listning av anläggningar, men ett generellt köttintyg skall medfölja om den huvudsakliga ingrediensen är ätbart kött. Olika krav kan gälla för olika typer av produkter, så kontakta importören i Japan före exporten för att få information om vad som gäller för din produkt.

Livsmedelsverket rekommenderar att ett exportintyg alltid ska medfölja sändningen. Det kan annars bli problem att få tillbaka sändningen in i EU om det skulle behövas.

Du kan använda exportintyg för fjäderfä respektive gris som anges nedan under rubriken "Intyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet".

Värmebehandlat nötkött

En särskild godkännandeprocess för export av värmebehandlat nötköttsprodukter pågår för närvarande.

Kollagen och gelatin från gris

För export av kollagen och gelatin från gris kräver Japan ingen listning av anläggningar och inte heller något specifikt exportintyg.

Livsmedelsverkets rekommenderar att ett generellt köttintyg alltid ska medfölja sändningen. Det kan annars bli problem att få tillbaka sändningen in i EU om det skulle behövas.

Renkött

Sedan början av april 2019 är exporten av renkött till Japan är stoppad av myndigheten MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) pga påträffad Cronic Wasting disease (CWD) i älg mars 2019 i Arjeplog.

För export av värmebehandlat renkött kräver den japanska myndigheten MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) att det renkött som skall exporteras kommer från en anläggning där inte älgkött har hanterats. Det gäller även om förvaringen är separat och produktionen separerad i tid. Anledningen är att vi inte kan garantera att älgköttet kommer från djur som har fötts och vuxit upp i Sverige. Anläggningar som önskar exportera ska listas i Japan, kontakta Livsmedelsverket för detta.

Mjölkprodukter

För export av mejeriprodukter krävs idag ingen listning av anläggningar. Livsmedelsverket har i samråd med de japanska myndigheterna tagit fram ett intyg för export av mejeriprodukter till Japan.

Honung

Om honungen inte innehåller bidelar och vaxkaka så är exportintyg inget krav, men Livsmedelsverket rekommenderar att ett generellt intyg för honung används. Om det finns risk för exempelvis bidelar i produkten krävs däremot att exportören intygar att produkten är hälsosam.

Din anläggning måste ha tillsyn av en kommun vid export av honung.

Koncentrerade bärprodukter till Japan

Den japanska livsmedelsmyndigheten har beslutat att radioaktivitetsnivån ska kontrolleras på alla sändningar med koncentrerade bärprodukter vars råvara har sitt ursprung i Sverige, så kallad "all-lots inspection". En möjlighet att undvika en sådan inspektion är att bifoga ett intyg som visar bequerelnivån i varje batch. Japan har ett provisoriskt gränsvärde på 370 Bq/kg för Cesium-134 och 100 Bq/kg för Cesium-137.

Tillsatser godkända i Japan

Japan godkänner inte alla tillsatser som är godkända inom EU. Det är därför viktigt att du kontrollerar att de tillsatser som har använts i den produkt du exporterar är godkända i Japan. Information om godkända tillsatser finns på den japanska myndighetens webbplats.

Plombering av sändningar

Containrar innehållande fjäderfäkött för export till Japan ska plomberas med plomber av typen Oneseal 79-T06 eller Oneseal 79-SM.

Övriga transportfordon/containrar ska förses med en plomb av god kvalitet. Plomber av ståltråd godtas inte av Japan. 

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Japan kan kontakta Avdelning Support via Livsmedelsverkets växel, tel 018-17 55 00, eller via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet 

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2019-04-08