LIVSFS 2012:6

Snus och tuggtobak

Kort information om LIVSFS 2016:3

Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2012:6) om snus och tuggtobak.

När börjar föreskrifterna gälla?

Den 11 april 2016.

Vilka berörs av föreskrifterna?

Företagare, konsumenter och kontrollmyndigheter.

Vad innebär ändringarna?

LIVSFS 2016:3 innehåller ändringar i Livsmedelsverkets föreskrifter (2012:6) om snus och tuggtobak. Ändringarna innebär gränsvärden för tobaksspecifika nitrosaminer NNN och NNK samt för bens(a)pyren. Ändringarna innebär även att livsmedelstillsatsen Polyvinylpyrrolidon (E 1201) blir tillåten.

Mer information om föreskrifterna

Vad handlar föreskrifterna om?

I föreskrifterna samlas de regler som inom livsmedelslagstiftningens ram gäller för snus och tuggtobak. Som framgår av 1 § finns det bestämmelser också i tobakslagstiftningen.

Bakgrund

Reglerna rör tillsatser, aromer, nya ingredienser, märkning, hygien, faroanalys och kritiska styrpunkter, spårbarhet, främmande ämnen samt material och produkter i kontakt med snus och tuggtobak.

Tobak och tobaksprodukter utesluts ur EU:s livsmedelsdefinition. Enligt tidigare svensk lagstiftning omfattades även snus (baserat på tobak) och tuggtobak av livsmedelsbegreppet. Formuleringen i den nuvarande lagen - "jämställs med livsmedel" - har inneburit oklarheter om och i vilken mån regler i EG-förordningarna och övrig nationell lagstiftning är tillämpliga även på snus och tuggtobak.

Det finns regler om kontroll av snus och tuggtobak i 3 c och 3 d §§ i Livsmedelsverkets kontrollföreskrifter, LIVSFS 2005:21.

Föreskrifterna tydliggör vad som gäller i lagstiftningsdelen.

Senast granskad 2016-04-11