EaEU - listning, föranmälan, ansökning

Här hittas en översikt över regler för export till EuEU länderna.

Listning av anläggningar till EaEU länder

Livsmedel ska exporteras från anläggningar som är EU-godkända och listade i ett gemensamt register inom Euroasiska ekonomiska unionen (EaEU) för länderna  Ryssland, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan och Armenien. För animaliska livsmedel ska anläggningar i hela kedjan vara listade av EaEU. Tyvärr får inte nya anläggningar registreras på EaEUs gemensamma register. Viktigt att tänka på att även om en anläggning är godkänd i registret för export så är inte all export möjlig till Ryssland på grund av Rysslands importrestriktioner. Importören inom EaEu ska dessutom ska ha ett importtillstånd från sin myndighet för sin import.

Listorna över anläggningar som är godkända för export av animaliska livsmedel finns på den ryska veterinärmyndighetens webbplats.

Föranmälan av varor/sändningar som exporteras  genom Ryska Federationen vidare till andra länder

Ryssland har infört regler om elektronisk föranmälan av varor/sändningar från Sverige som exporteras genom Ryssland vidare till andra länder. Varje sådan sändning ska föranmälas av Livsmedelsverket (eller av Jordbruksverket för produkter JV är ansvarigt för). Företag som vill exportera varor via Ryssland ska fylla i "Blankett för föranmälan av produkter som exporteras genom Ryssland vidare till andra länder" som finns på Livsmedelsverket webbplats.

Blanketten bör fyllas i samtidigt som kontrollpersonalen utfärdar exportintyget som den aktuella sändningen omfattas av. På det sättet kan inspektören verifiera uppgifterna i blanketten mot intyget.

Gör på följande sätt:

 1.  Företaget fyller i blanketten för föranmälan och överlämnar den till kontrollpersonalen som utfärdar exportintyget.
 2. Kontrollpersonalen kollar att uppgifterna i blanketten stämmer överens med uppgifterna i exportintyget.
 3. Kontrollpersonalen daterar, signerar och stämplar blanketten för föranmälan och utfärdar samtidigt exportintyget.
 4. Företaget skannar in den signerade och stämplade blanketten för föranmälan och skickar den elektroniskt till Livsmedelsverket på adressen: export@slv.se
 5. Livsmedelsverket vidarebefordrar blanketten till Ryssland.
 6. Kontrollpersonalen skannar in och arkiverar blanketten i anläggningens elektroniska exportjournal i 360° tillsammans med en kopia av exportintyget. Pappersblanketten och en papperskopia av tillhörande exportintyg ska förvaras i minst fem år.

Observera att det är Livsmedelsverket och inte företaget som ska skicka blanketten till Ryssland.

Exportintyg

Animaliska livsmedel ska åtföljas av ett exportintyg utfärdat av den behöriga myndigheten i Sverige. Veterinärintygen kan beställas från Livsmedelsverket.

I dokumentet "Custom Union Common list of goods, subjected to veterinary control (supervision)" finns en lista över produkter som omfattas av reglerna för veterinärkontroll vid import. Av dokumentet framgår även om veterinärintyg krävs vid import eller inte. Veterinärintyget kan beställas från Livsmedelsverket.

Myndighetsprocessen vid godkännande för export till Ryssland

Förberedelser för export

Läs informationen om export till EaEU och den landsspecifika informationen om export till Ryssland och de specifika regler som gäller för exporten.

 • Informera Livsmedelsverkets personal på anläggningen i god tid om den tilltänkta exporten.
 • Läs igenom de specifika reglerna som gäller för exporten.
 • Kontrollera och bedöm om ni kan uppfylla reglerna. Åtgärda det som inte uppfylls eller gör upp en rimlig plan för hur det kommer att uppfyllas.
 • När ni har konstaterat att reglerna uppfylls eller kommer att uppfyllas, fyll i och e-posta blanketten "Ansökan om godkännande för export och pre-export till länder utanför EU" till Livsmedelsverket. Adresserna finns i sidfoten längst ner på blanketten.

Det är viktigt att uppgifterna som lämnas i ansökan är korrekta och aktuella eftersom samma uppgifter anges på exportintygen och granskas vid importkontrollen i EaEU. Uppgifter som inte stämmer med mottagarlandets information är en vanlig orsak till problem med exportsändningar.

Prövning av ansökan

När ansökan kommit in startar Livsmedelsverket ett ärende om godkännande för export.

 • Livsmedelsverket fattar "Beslut om särskild kontroll med anledning av export".
 • Kontrollpersonalen gör en offentlig kontroll i anläggningen för att bedöma om de relevanta importreglerna uppfylls. Kontrollen dokumenteras i en inspektionsrapport som delges företaget. Eventuella "brister" åtgärdas av företaget och följs upp av kontrollpersonalen.
 • När kontrollpersonalen bedömer att reglerna uppfylls informeras centrala Livsmedelsverket om detta.
 • Livsmedelsverket skickar en begäran till EaEU om godkännande och listning av den aktuella anläggningen.
 • EaEU bekräftar att anläggningen är godkänd och listad. Livsmedelsverket fattar "Beslut att officiella intyg får utfärdas".
 • Exporten kan påbörjas.

Observera att det slutliga avgörandet ligger hos EaEU. Exporten kan påbörjas först när Ryssland har bekräftat att anläggningen är godkänd och listad på deras webbplats.

Avgifter

För kontrollpersonalens arbete på anläggningen debiteras företaget en avgift med stöd av 5 kap Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2006:21 om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering. Avgiften motsvarar den arbetstid som går åt för att kontrollera om anläggningen uppfyller importlandets regler samt för andra kostnader som är kopplade till det.

Exportkontroll efter godkännandet

Företaget ansvarar för att importreglerna följs. Den offentliga exportkontrollens uppgift är att verifiera att reglerna uppfylls. Vid export utfärdar kontrollpersonalen exportintyg.

Euroasiska ekonomiska unionen (EaEU) - Ryssland, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan, Armenien

Senast granskad 2018-02-08