Årlig kontrollavgift

Livsmedelsföretagare ska enligt 3 kap. 1 § LIVSFS 2006:21 betala årlig kontrollavgift.

Nya bestämmelser om offentlig kontroll började gälla den 14 december 2019. Viss information på denna sida kan därför vara inaktuell. Läs mer på länkarna här:

(Informationen på denna sida kommer att uppdateras under januari 2020.)

Avgifter för slakterier och vilthanteringsanläggningar 

Årligt avgiftsbeslut

Slakteri- och vilthanteringsanläggningar ska betala avgift till Livsmedelsverket för offentlig kontroll. Avgiften ska motsvara myndighetens faktiska kostnader för kontrollen enligt 3 kap. 2 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2006:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering.

Avgiften för kontroll av slakterier och vilthanteringsanläggningar

Antal timmar för kontrollverksamhet beräknas utifrån de uppgifter Livsmedelsverket har om anläggningen och med aktuella verktyg för beräkning av tid för kontrollverksamhet.

Utöver avgift för kontroll vid slakt/uppslaktning tillkommer avgifter för kontroll vid eventuella förädlingsverksamheter vid anläggningen.

Avgiften baseras på det beräknade antalet timmar multiplicerad med aktuell avgiftstaxa. Det årliga avgiftsbeslutet delas upp på ett till fyra faktureringstillfällen.

Utöver årlig avgift debiteras slakteriet för eventuell övertid/ej ordinarie tid samt exportkontroll eller extra offentlig kontroll som uppkommer under året. Särskild avgift tillkommer även för provtagning och undersökning enligt 6 kap. LIVSFS 2006:21.

Verktyg för beräkning av tid för kontrollverksamhet 

Minskning av kontrollavgifter för kontroll vid godkända slakterier och vilthanteringsanläggningar

Av budgetpropositionen för budgetåret 2020 avseende Livsmedelsverket, framgår att ramanslag om 107 237 000 kronor ska användas för nedsättning av slakteriavgifter.

Medlen kommer delvis att användas för minskning av kontrollavgifterna för slakterier med liten produktion. Till slakterier med liten produktion räknas slakterier och vilthanteringsanläggningar med en planerad årsproduktion under 5 000 ton.

En del av medlen kommer att utgöras av stöd för kostnader som uppstår till följd av provtagning och analys av salmonella och för viss sjukdomsregistrering vid slakterier och vilthanteringsanläggningar oavsett storlek.

Alla slakterier och vilthanteringsanläggningar kommer också att kunna söka stöd för minskning av avgifter som tas ut inom ramen av provtagningsprogrammet för restsubstanser.

Blankett för ansökan

Villkor för stöd

Vanliga frågor och svar om stödet

Timtaxa för offentlig kontroll vid slakterier och vilthanteringsanläggningar - uppdateras senare

Årlig kontrollavgift

Livsmedelsföretagare ska enligt 3 kap. 1 § LIVSFS 2006:21 betala årlig kontrollavgift. Den risk som är förknippad med anläggningens verksamhet, ansvar för märkning/presentation av livsmedel, och den erfarenhet verket har av verksamheten vid anläggningen resulterar i en placering i riskklass, informationsmodul och erfarenhetsklass (bilaga 1, tabell 1-3, till nämnda föreskrifter).

Riskklassning och beslut om erfarenhetsklass

Riskklassning av anläggningens verksamheter samt bedömning av placering i informationsmodulen, baseras på de uppgifter som Livsmedelsverket har om verksamheten vid anläggningen. Beslut om erfarenhetsklass sker baserat på den kontrollhistoria Livsmedelsverket har från utförda kontroller vid anläggningen under en avgränsad kontrollperiod.

Riskklassning av livsmedelsanläggningar (länk till kontrollwiki)

Avgifter

Senast granskad 2019-06-04