Uppföljning av tungmetallhalter i ris, välling och gröt

2018-11-12

Det nya gränsvärdet för oorganisk arsenik i ris och risprodukter verkar inte ha lett till lägre halter i råris och fullkornris. Nästan alla håller sig under gränsvärdet men halterna har ökat i flera produkter. Det visar en undersökning som Livsmedelsverket gjort i samarbete med några kommuner.

De senaste åren har det kommit nya gränsvärden för både arsenik och kadmium. För att ta reda på om halterna bly, kadmium och oorganisk arsenik i välling, gröt och ris håller sig under gränsvärdena har Livsmedelsverket tillsammans med några kommuner undersökt innehållet i dessa produkter. Undersökningen syftade också till att få en indikation på om de nya gränsvärdena påverkat halterna av arsenik och kadmium.

Halter har ökat men de flesta ligger under gränsvärdet

Arsenik finns naturligt i berggrunden och tas upp av riset via jorden eller bevattningsvattnet. Halterna av arsenik varierar naturligt mellan olika platser och kan också variera från en åker till en

Undersökningen visade att av åtta ris som analyserats både 2015 och 2017 hade arsenikhalten ökat i sex och att ökningen var störst i två ekologiska ris. De produkter som hade högst halter var ekologiska. Ett av fullkornsrisen överskred också gränsvärdet. Detta risparti har dragits tillbaka från marknaden av företagaren. Det nya gränsvärdet för oorganisk arsenik verkar inte ha lett till sänkta halter i råris och fullkornsris.

Råd om arsenik i ris

Arsenik är ett ämne som man ska försöka att få i sig så lite som möjligt av. Den som äter varierat och väljer olika sorters mat och märken minskar risken för att få i sig för mycket av något enskilt ämne. Livsmedelsverket råder sedan några år föräldrar att inte ge barn under sex år riskakor eller risdrycker. Att som vuxen äta ris och risprodukter några gånger i veckan, som är det vanliga i Sverige, innebär ingen risk för hälsan.

- Man kan också göra mycket för att sänka halterna i riset själv. Koka riset med stort överskott av vatten som sedan hälls bort. Då kan arsenikinnehållet minska med mer än hälften, säger Petra Bergkvist statsinspektör på Livsmedelsverket.

All gröt och välling under gränsvärdet

Ingen av de undersökta proverna av gröt och välling för barn hade halter av kadmium, bly eller oorganisk arsenik över gränsvärdet. Halterna av kadmium hade minskat något sedan 2011. De högsta halterna av bly i produkterna var betydligt lägre 2017 jämfört med 2011 vilket är mycket positivt. Lagstiftningen är skarpare för barnmat än för annan mat. Barnmatsproducenterna måste därför arbeta aktivt för att välja partier av råvaror med låga halter av dessa oönskade ämnen.

Högre halter i fullkorn

Fullkornsris innehåller ofta högre halter arsenik än vitt ris. Det beror på att arsenik framför allt samlas i risets skal, och det finns mer skal i fullkornsprodukter.