Registrering, godkännande, tillstånd och anmälningar

De flesta livsmedelsföretag behöver endast registreras hos den så kallade behöriga kontrollmyndigheten innan verksamheten startas. Behörig kontrollmyndighet är för de flesta Miljö- och hälsoskyddsnämnden, eller motsvarande nämnd, i företagets hemortskommun.

Krav på godkännande gäller vissa anläggningar där animaliska livsmedel hanteras, till exempel råa ägg, kött eller fisk, och som levereras till andra livsmedelsföretag. Regler som styr vilka anläggningar som ska godkännas finns i förordning (EG) nr 853/2004 samt kommissionens vägledning. Dessa anläggningar godkänns av Livsmedelsverket.

Behörig myndighet - vem ska jag vända mig till?

Vilken typ av verksamhet det är och verksamhetens omfattning, till exempel produktionsvolym, avgör vilken kontrollmyndigheten är. Behörig kontrollmyndighet är vanligtvis miljö- och hälsoskyddsnämnden eller motsvarande i den kommun företagets anläggning finns, men för vissa anläggningar är det Livsmedelsverket och för livsmedelsföretagare inom primärproduktionen är det länsstyrelsen. Vem som är behörig myndighet framgår av 23 § i livsmedelsförordningen (2006:813).

Vad behöver finnas med i ansökan om registrering/godkännande?

Det här behöver du ha med i ansökan om registrering/godkännande av anläggning:

 • Livsmedelsföretagarens namn och adress.
 • Organisationsnummer, personnummer eller samordningsnummer.
 • Lokal, utrymme eller plats där verksamheten ska bedrivas.
 • En beskrivning av verksamhetens art och omfattning.

Ytterligare information som kontrollmyndigheten begär:

Blanketter och formulär för registrering och ansökan om godkännande finns hos den behöriga kontrollmyndigheten, och det är även där som ansökan/anmälan ska lämnas. Behörig kontrollmyndighet är i de flesta fall miljö- och hälsoskyddsnämnden eller motsvarande i den kommun företagets anläggning finns. För livsmedelsföretagare inom primärproduktionen finns en särskild blankett.

En avgift tas ut för registrering och godkännande. Läs mer om offentlig kontroll och avgifter under Så kontrolleras din verksamhet.

Registrering av livsmedelsanläggning hos Livsmedelsverket

Om din livsmedelsanläggning ska registreras hos Livsmedelsverket bör du tänka på följande:

 • Särskild blankett för registrering.
 • En registrering motsvarar inte ett godkännande av anläggningen, utan är bara en registrering av uppgifter om livsmedelsföretagare, anläggning och verksamhet.
 • Ett beslut om registrering skickas till dig inom två veckor från det att verket tagit emot din anmälan.
 • Du behöver inte skicka in din anmälan långt i förväg. Registrering är en relativt snabb process och verksamheten får starta två veckor efter att en komplett anmälan kommit in till Livsmedelsverket, eller tidigare om verket beslutar det.

En registreringsavgift tas ut. Därefter kommer Livsmedelsverket så småningom att besöka anläggningen för att kontrollera verksamheten. När du är registrerad ska du därför också betala en kontrollavgift varje år. Avgiften baseras på riskklassificeringen av företaget.

Godkännande av anläggningar som hanterar animaliska livsmedel hos Livsmedelsverket

Verksamheten vid en anläggning där animaliska livsmedel hanteras och levereras till andra livsmedelsföretag får inte startas innan anläggningen blivit godkänd av den behöriga kontrollmyndigheten, dvs. av Livsmedelsverket. När den som vill starta verksamheten ansökt om godkännande prövar Livsmedelsverket om anläggningen uppfyller livsmedelslagstiftningens krav, vilket bland annat innebär att myndigheten kontrollerar om företagets lokaler, utrustning och verksamhetsrutiner är ändamålsenliga.

Godkända anläggningar får ett särskilt godkännandenummer från Livsmedelsverket, vilket ska anges i märkningen av de livsmedel som produceras eller förpackas vid anläggningen. Det gör att livsmedlen i handeln kan spåras till den anläggning där det är förpackat eller producerat.

Varken registrering eller godkännande

Ibland är det svårt att avgöra om en verksamhet är ett livsmedelsföretag och ska registreras - eller alternativt godkännas - hos kontrollmyndigheten. För att räknas som livsmedelsföretag ska verksamheten ha en viss kontinuitet och en viss grad av organisation. Med viss kontinuitet menas att verksamheten sker regelbundet och inte endast vid enstaka tillfällen. En viss grad av organisation kan till exempel innebära att vissa utrymmen ställs i ordning eller att man har anställd personal. Även mängden livsmedel som hanteras är av betydelse. Exempel på verksamheter som inte anses vara livsmedelsföretag och därför inte behöver godkännas eller registreras:

 • Verksamheter där privatpersoner tillfälligt hanterar livsmedel i liten skala. Exempelvis försäljning till allmänheten vid aktiviteter som kyrkbasarer och julmarknader.
 • Primärproducenter som levererar små mängder primärprodukter direkt till konsument eller till detaljhandel som levererar direkt till konsument, med undantag för hönsägg som måste klassificeras i ett godkänt äggpackeri innan de levereras till detaljhandeln.

Andra tillstånd och anmälningar

Det är inte bara livsmedelslagstiftningen som ställer krav på dig som ska starta eller driver ett företag.

Webbplatsen verksamt.se innehåller värdefull information om start av företag. Sidan är ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Där finns information, användbara verktyg för att hitta tillstånd, rådgivare, e-tjänster med mera. Du kan även göra din egen checklista.

Den kommunala kontrollmyndigheten kan upplysa om tillstånd för:

 • alkoholservering och försäljning av öl
 • gatuförsäljning och uteservering,
 • brandfarliga varor, köldmedier
 • bygglov, VA-anslutning,
 • fettavskiljning, ventilationskontroll, sotning
 • sophämtning, källsortering, farligt avfall
 • returemballage

Anmälan och kontroll av ekologisk mat

Senast granskad 2018-10-18