Beredskapshandbok för offentliga måltider

Livsmedelsverket arbetar med att ta fram en handbok som ska underlätta framtagandet av beredskapsplaner för måltider inom skola, vård och omsorg.

Enligt Livsmedelsverkets kartläggning 2018 hade enbart fyra av tio kommuner en beredskapsplan för livsmedelsförsörjning. Livsmedelsverket får också signaler från måltidsverksamheter om att det saknas mer stöd när det gäller krisberedskap och livsmedelsförsörjning.

Under 2020-2022 pågår därför ett projekt för att stärka regionernas och kommunernas beredskap för livsmedelsförsörjning vid kris och planering för höjd beredskap.

Ökad beredskap som mål

Fokus ligger på att säkerställa mat på bordet inom vård, skola och omsorg. Planen är att fram en handbok för måltidschefer med vägledning och praktiskt stöd för framtagande av egna beredskapsplaner. Ett mål med projektet är alltså att andelen av Sveriges kommuner och regioner som tagit fram beredskapsplaner för måltidsverksamheterna har ökat. Projektet ska även erbjuda forum för dialog och erfarenhetsutbyte.

Under hösten och vintern 2020 pågår insamling av behov, erfarenheter och material. Ambitionen är att kunna publicera klara avsnitt efter hand och stimulera en ökad beredskapsplanering under projektets gång.

Inspireras av andra

Det finns flera exempel på hur kommuner och regioner redan valt att arbeta med krisberedskap. Du finner några av dem nedan.

Med i projektet finns kommuner och regioner, myndigheter och organisationer, som tillsammans bidrar på olika sätt. Projektet finansieras av medel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Projekt

Senast granskad 2020-04-16