Vattenförsörjningssystem

Stapel med cementrör för vattenledning

Var ett vattenförsörjningssystem finns och hur det är utformat är avgörande för hur det kan påverkas i ett förändrat klimat.

Tekniskt information

Om delar av en anläggning ligger på en låg nivå, eller till exempel i närheten av ytvatten­drag, kan risken för översvämningar bli större i framtiden. Därför är det viktigt att sammanställa den tekniska informationen om dricksvattenförsörjningssystemet.

För att göra en analys av utformningen av vattenförsörjningssystemet kan följande frågor användas. Svaren kan sedan infogas i excellfilen som finns  på startsidan.

Försök att svara på följande frågor:

  • F1 Finns det delar av en anläggning som ligger lågt i terrängen?
  • F2 Finns det ledningar i skredbenägna områden?
  • F3 Vilket ekonomiskt värde har dricksvattenförsörjningssystemet?
  • F4 Finns det ledningar som korsar vattendrag eller raviner?
  • F5 Finns det ledningar som ligger i förorenad mark och där någon förorening skulle kunna läcka in?

Sammanställ följande:

  • Grundvattentäkter och brunnar: djup, kapacitet, höjder och infiltrationsanläggningar
  • Ytvattentäkter och intagsanordningar: djup, material och utformning
  • Vattenverk: kapacitet, vattenbehandlingsprocesser och höjder
  • Tryckstegringar: lägen och höjder
  • Distributionsanläggningar - ledningsnät och reservoarer: dimensioner och material
  • Tillgång till reservvattentäkter - kapacitet, volymer, tidsperspektiv
  • Elförsörjning, inklusive reservkraft
Senast granskad 2020-01-20