Måltider i förskolan

Barn lagar mat i förskolan

Måltiderna i förskolan kan vara dagens höjdpunkter! Goda och bra måltider bidrar till matglädje, gemenskap och en trivsam stämning. Dessutom kan måltiderna användas som ett pedagogiskt verktyg.

Förskolemåltiden - en värdefull resurs

Förskolan har unika möjligheter att på ett positivt och naturligt sätt främja och grundlägga en hållbar livsstil med hållbara matvanor – för både hälsan och miljön – hos våra barn. Goda och bra måltider ger pigga och glada barn med bra förutsättningar att utvecklas, leka och lära. 

Livsmedelsverkets råd ”Bra måltider i förskolan” lyfter fram hur förskolemåltiden kan göra skillnad för lärandet, hälsan och miljön – om den används på ett medvetet sätt i både förskoleskök och förskolans pedagogiska arbete. Bra måltider behöver inte kosta mer än dåliga. Det handlar istället om att använda pengarna rätt.

Råden är till för att ge stöd till alla som på ett eller annat sätt påverkar kvaliteten på måltiderna, allt från beslutsfattare och förskolechefer till kockar, måltidspersonal och pedagoger. Råden uppdaterades 2016.

Vetenskapliga grunden för råden

Livsmedelsverkets råd Bra måltider i förskolan grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. De är avsedda som övergripande vägledning, stöd och förslag till hur man kan arbeta för att skapa matglädje och främja hållbara matvanor.
Nedan finner ni de vetenskapliga underlagen samt den hanteringsrapport med de överväganden som ligger till grund för de aktuella råden.

Bra måltider i förskolan - hanteringsrapport

Rapport om måltidspedagogik

I samband med revideringen av råden Bra måltider i förskolan gjordes en litteraturgenomgång kring hur förskolan och skolan kan främja goda matvanor bland barn och unga med fokus på barns smakutveckling och måltidspedagogik. En viktig slutsats är att arbetet behöver vara långsiktigt. För att det ska upplevas som meningsfullt av barnen är det viktigt att de bjuds in och får vara delaktiga.

Några konkreta slutsatser i rapporten är:

  • Forskning tyder på att barn kan lära sig att tycka om all mat om de är i rätt omgivning och om den presenteras på ett tilltalande sätt.
  • Det är viktigt att få prova på utan tvång och på ett sätt som väcker nyfikenhet. Ett annat sätt är att använda sig av "smakbryggor", det vill säga att servera ett nytt livsmedel/smak tillsammans med något som barnet redan känner igen och tycker om.
  • Utifrån de vuxnas roll som förebilder finns ett stort pedagogiskt värde i att barn och vuxna på förskolan äter av samma mat.Studier visar att barn vågar prova fler livsmedel och rätter när de arbetat med sensorisk träning och att barn som är involverade i att laga, äta och smaka på mat får en mer positiv attityd till mat.

Använd Måltidsmodellen

 Måltidsmodellen med sex olika områden, som alla är viktiga för att matgästerna ska må bra av maten och känna matglädje. God, integrerad, trivsam, hållbar, näringsriktig och säker

Senast granskad 2020-02-12