Krisberedskap för dricksvatten

VAKA, den nationella vattenkatastrofgruppen, ger stöd på plats eller via telefon till kommuner och dricksvattenproducenter i kriser som rör dricksvattenområdet. Stöd ges även till länsstyrelser och centrala myndigheter.

Inför sommaren – är din råvattentäkt i fara för algblomning?

Toxinbildande algblomningar är mest vanliga på sommaren men kan förekomma året runt. 2019 stöttade VAKA – den nationella vattenkatastrofgruppen - vid tre händelser, varav en inträffade så sent som i december.

Det tar vanligtvis tid från att man beställt provtagarutrustning till att provtagning skett, analyserats och bedömts. Under den tiden har kommunen/dricksvattenproducenten ingen möjlighet att göra en korrekt hälsomässig riskbedömning och behöver då överväga användningsförbud och nödvattenförsörjning.

VAKAs förhoppning är att de kommuner och dricksvattenproducenter som har tidigare erfarenhet av algblomningar redan nu funderar över hur man kan förbereda sig. Även kommuner och dricksvattenproducenter som inte haft en algblomning tidigare kan förbereda sig genom att göra en faroanalys och gå igenom tidigare analyser av alger (cyanobakterier) eller cyanotoxiner som genomförts, till exempel kommunens från badvattenanalyser. Även miljöövervakningsdata innehåller information som kan ge stöd för en riskvärdering för vattentäkten, exempelvis halter av cyanobakterier (står som cyanophycae), fosfor och kväve. Höga halter av näringsämnen ökar risken för algblomning. Läs mer i vår handbok.

Planering inför torka och brist

Under april 2020 var nivåerna i stora och små grundvattenmagasin under de normala nivåerna för årstiden. Utvecklingen framåt, under försommar och sommar, kommer att vara avgörande för risken för brist på grundvatten och kan skapa problem för de kommuner som baserar sin dricksvattenförsörjning på grundvatten. Grundvattenbildningen är normalt inte stor under den tid då grönskan använder det som kommer som regn. Livsmedelsverket rekommenderar därför kommuner att följa utvecklingen i de egna magasinen, särskilt i områden där vattenbrist ofta förekommer.

Livsmedelsverket vill påminna om att SGUs kartor baseras på mätningar i orörda grundvattenmagasin varför det är viktigt att följa läget i de magasin som används idag och kan ha en helt annan status.

Som stöd för kommunal dricksvattenförsörjning har vi sammanställt råd för planering inför torka och bristsituationer.

VAKA - nationell vattenkatastrofgrupp

Telefon: 020 - 30 20 30

Handböcker och verktyg

 Nödvattenförsörjning

Det finns ett bildspel som stöd för den kommun och dricksvattenproducent som behöver uppdatera eller tydliggöra vikten av arbete med nödvattenplanering för nytillkomna medarbetare, chefer, politiker, med flera. Bildspelet ger också möjlighet att berätta på var den egna organisationen befinner sig i arbetet.  

Varje bild har textstöd i anteckningsdelen. Som kortversion kan bild 1 – 6 användas. Det är också möjligt att kombinera bildspelet med egna bilder.

Hur möter Sverige nästa torka?

Trafikolycka med utsläpp av diesel inom skyddsområde

En olycka på en kommunal vattentäkt där föroreningen sprider sig in till vattenverket är bland de allvarligaste händelser en kommun kan drabbas av ur ett kostnadsmässigt och resurskrävande perspektiv.

Senast granskad 2020-01-29