Ändring av EU-förordning 2018/848 Om märkning av ekologiska produkter Ändrad genom EU-förordning 2021/642

2021-04-21

Om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 vad gäller vissa uppgifter som ska anges på märkningen av ekologiska produkter

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/642