Referenslaboratorium

Livsmedelsverket är ett så kallat nationellt referenslaboratorium (NRL) för ett antal områden inom kemisk och mikrobiologisk livsmedelsanalys. Vi är därmed en del i det nätverk av nationella referenslaboratorium som finns i EU.

Syftet med referenslaboratorierna och nätverket är att länderna tillsammans ska kvalitetssäkra och utveckla analysverksamheten för den offentliga kontrollen. Målet är också att analysverksamheten ska vara likvärdig i de olika medlemsstaterna.

Vetenskapligt och tekniskt stöd

Våra laboratorier ger vetenskapligt och tekniskt stöd i form av hjälp kring analysmetodik för kemiska och mikrobiologiska livsmedelsanalyser. Vi förmedlar också information från EU till de officiella laboratorierna. Det innebär att vi årligen kontrollerar att officiella laboratorier använder godkänd analysmetod för offentlig kontroll.

Nationellt referenslaboratorium

Alla medlemsstater inom EU ska utse ett nationellt referenslaboratorium. I Sverige utses detta av regeringen. Ett centralt europeiskt referenslaboratorium (EU-RL) samordnar referenslaboratorierna i ett nätverk. av. Läs mer i EG-förordning 882/2004

Mikrobiologi

Livsmedelsverket är nationellt referenslaboratorium för mikrobiologisk analys av följande i livsmedel:

 • Campylobacter
 • Esherichia coli
 • Listeria monocytogenes
 • Koagulaspositiva Stafylokocker
 • Bakteriell och viral kontamination av tvåskaliga blötdjur

Kemi

Livsmedelsverket är nationellt referenslaboratorium för kemisk analys av följande i livsmedel:

 • Läkemedelsrester (3 st.)
 • Metaller i livsmedel av animaliskt ursprung
 • Marina biotoxiner
 • Pesticider (4 st.)
 • Dioxiner och PCB:er
 • Tungmetaller
 • Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
 • Mykotoxiner
 • Genetiskt modifierade organismer (GMO) (2 st.)
 • Material i kontakt med livsmedel

Fjäderfäkött

Det nationella referenslaboratoriet ska ge kvalitetsstöd till offentliga kontrollaboratorier inom området handelsnormer för fjäderfäkött (vattenhalt m.m.). Läs mer i EG-förordning 543/2008

Vin

Medlemsländerna i EU ska utse de laboratorier som har rätt att utföra analyser för den offentliga kontrollen. Livsmedelsverket är utsett till ett sådant laboratorium i Sverige. Läs mer i Artikel 146 EU-förordning 1308/2013

Övriga

Kontrollförordningens (EG) 882/2004 bestämmelser med uppgifter och kvalitetskrav för EU-RL och NRL gäller inte för offentlig kontroll av marknadsordningarna. Detta regleras i respektive marknadsordning.

Senast granskad 2017-12-19