Årlig kontrollavgift

Livsmedelsföretagare ska enligt 3 kap. 1 § LIVSFS 2006:21 betala årlig kontrollavgift.

Avgifter för slakterier och vilthanteringsanläggningar 

Årligt avgiftsbeslut

Slakteri- och vilthanteringsanläggningar ska betala avgift till Livsmedelsverket för offentlig kontroll. Avgiften baseras på kontrolltiden på anläggningen enligt 3 kap. 2 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2006:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering.

Avgiften för kontroll av slakterier och vilthanteringsanläggningar

Antal timmar för kontrollverksamhet beräknas utifrån de uppgifter Livsmedelsverket har om anläggningen och med aktuella verktyg för beräkning av tid för kontrollverksamhet.

Utöver avgift för kontroll vid slakt/uppslaktning tillkommer avgifter för kontroll vid eventuella förädlingsverksamheter vid anläggningen.

Avgiften baseras på det beräknade antalet timmar multiplicerad med aktuell timtaxa. Det årliga avgiftsbeslutet delas upp på ett till fyra faktureringstillfällen.

Utöver årlig avgift debiteras slakteriet för eventuell övertid/ej ordinarie tid samt exportkontroll och kontroll som ursprungligen inte var planerad. Särskild avgift tillkommer även för provtagning och undersökning enligt 6 kap. LIVSFS 2006:21.

Minskning av kontrollavgifter för kontroll vid godkända slakterier och vilthanteringsanläggningar

Av Livsmedelsverkets regleringsbrev för budgetåret 2020 framgår det att ramanslag om 107 237 000 kronor ska användas för nedsättning av slakteriavgifter.

En del av anslagsmedlen används för att täcka kostnader som uppstår i anslutning till offentlig kontroll. Utöver det kommer medel att användas:

  • För att minska kontrollavgifter för slakterier med liten produktion. Till slakterier med liten produktion räknas slakterier och vilthanteringsanläggningar med en planerad årsproduktion upp till 5 000 ton. Stöd för liten produktion ges i form av en minskning av timtaxan. Hur mycket stöd anläggningen får beror på hur stor årlig produktion den har. Se följande tabell.
Produktionsvolym (ton) Stöd per timme (kr) Faktisk timtaxa efter stöd officiell veterinär (kr) Faktisk timtaxa efter stöd officiell assistent (kr)
0 - 50  1 455 70  0
50 - 200 1 415 110  0
200 - 1 000 1 270 255 87
1 000 - 4 000    410 340 173
4 000 - 5 000    325 425 258

 

  • I form av stöd för kostnader som uppstår till följd av provtagning och analys av salmonella och för viss sjukdomsregistrering vid slakterier och vilthanteringsanläggningar oavsett storlek. I detta ingår vissa avgifter som tas ut inom ramen av provtagningsprogrammet för restsubstanser.

Avgifter för övriga anläggningar, förädling, fristående eller i anslutning till slakterier eller vilthanteringsanläggningar

Årlig kontrollavgift

Livsmedelsföretagare ska enligt 3 kap. 1 § LIVSFS 2006:21 betala årlig kontrollavgift. Den risk som är förknippad med anläggningens verksamhet, ansvar för märkning/presentation av livsmedel, och den erfarenhet verket har av verksamheten vid anläggningen resulterar i en placering i riskklass, informationsmodul och erfarenhetsklass (bilaga 1, tabell 1-3, till nämnda föreskrifter).

Riskklassning och beslut om erfarenhetsklass

Avgifter

Senast granskad 2021-03-05