Ändring av EG-förordning 798/2008 vad gäller Japan och import av varor av fjäderfä till unionen Ändrad genom EU-förordning 2019/1872

2019-11-12

Om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 vad gäller posten för Japan i förteckningen över tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka vissa varor av fjäderfä får importeras till eller transiteras genom unionen

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1872