Ändring av EG-förordningar om insyn och hållbarhet i EUs system för riskbedömning i livsmedelskedjan Ändrade genom EU-förordning 2019/1381

2019-09-16

Om insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan och om ändring av förordningarna (EG) nr 178/2002, (EG) nr 1829/2003, (EG) nr 1831/2003, (EG) nr 2065/2003, (EG) nr 1935/2004, (EG) nr 1331/2008, (EG) nr 1107/2009 och (EU) 2015/2283 och direktiv 2001/18/EG

Det införs ändringar i förordningen (EG) nr 178/2002 avseende Efsas (den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) organisation och arbete, hantering av ansökan om godkännande vid fall där Efa ger ett yttrande samt avseende riskkommunikation. Också vissa bestämmelser i sektorslagstiftningen ses över.

Länkar till ändrade förordningar på vår webbplats,