Efsa Focal Point

Livsmedelsverket är Focal Point, det vill säga en nationell kontaktpunkt, mellan den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, och nationella myndigheter inom livsmedelssäkerhetsområdet, forskningsinstitut och andra intressenter. Focal point i respektive EU-medlemsland ska stödja Efsa med att öka sin synlighet i landet, sprida information samt främja vetenskapligt samarbete och informationsutbyte.

Syftet med Focal Point är att stödja Efsa och den nationella representanten i Advisory Forum i dess arbete. I korthet ingår i uppdraget:

- Att bidra till utbyte av vetenskaplig information.
- Att uppmuntra samverkan med nationella experter genom nätverk.
- Att stötta organisationer som vill ansöka om medel från Efsa.
- Att öka synligheten av det vetenskapliga arbete som utförs av Efsa.

Focal Point sprider information om kurser, utlysningar och andra vetenskapliga aktiviteter som pågår inom riskvärdering och livsmedelssäkerhetsområdet. Kontakta oss om du vill få regelbunden information från Focal Point, så lägger vi till dig på vår sändlista.

Focal Point stöttar de nationella experter som representerar Sverige i något av de 16 vetenskapliga nätverk som koordineras av Efsa. Detta gör vi genom årliga möten och genom att vara tillgängliga för frågor om arbete i nätverk.

Focal Point bistår experter vid svenska organisationer anslutna det Europeiska nätverk som Efsa tillhandahåller enligt artikel 36 i förordning (EG) nr 178/2002, så kallade artikel 36-organisationer. Vi kan också stötta organisationer som vill ansluta sig till artikel 36 och därmed bli berättigad att söka anslag och uppdrag från Efsa.

Medlemsstaternas olika Focal Point har koordingeringsmöten med Efsa fyra gånger per år. Kontakta Focal Point om du har frågor eller vill sprida information om vetenskapliga aktiviteter eller resultat till övriga medlemsstater inom EU.

Kontaktpersoner för Focal Point
Ordinarie ledarmot: Karin Nyberg, Livsmedelsverket.
Ställföreträdande: Eva Warensjö Lemming, Livsmedelsverket

Senast granskad 2020-01-27