Glyfosat - frågor och svar

Glyfosat finns i bekämpningsmedel som används för att bekämpa ogräs. De halter, spår av glyfosat, som hittats i mat är så låga att de inte innebär någon risk för hälsan.

Vad är glyfosat?

Glyfosat finns i bekämpningsmedel som används för att bekämpa ogräs inom jordbruket, på järnvägens banvallar och i trädgårdar. Glyfosat är det verksamma ämne som gör att ogräset dör.

Hur används glyfosat?

I Sverige får bekämpningsmedel som innehåller glyfosat användas för att bekämpa ogräs som växer på åkern innan grödorna - exempelvis vete, raps och bönor - kommit upp ur jorden. Dessa bekämpningsmedel får även användas för att ta bort det ogräs som växer på åkern efter skörd.

I andra EU-länder, och utanför EU, kan det vara tillåtet att använda bekämpningsmedel med glyfosat även vid andra tidpunkter, alltså även när grödan växer på åkern. Det gör att det är vanligare med rester av glyfosat i livsmedel som inte odlats i Sverige.

Är glyfosat farligt?

De halter, spår av glyfosat, som finns i mat är så låga att de inte innebär någon risk för hälsan. Men bekämpningsmedel som innehåller glyfosat kan, liksom andra bekämpningsmedel, vara farliga för människan i höga halter. Därför testas de noga innan de blir godkända.

Det finns också stränga regler för när och hur bekämpningsmedel får användas. Många bekämpningsmedel som användes tidigare är inte längre godkända i EU.

Livsmedelsverket har också undersökt hur mycket rester svenska barn och vuxna kan få i sig av en kombination av alla olika bekämpningsmedel från frukt, bär och grönsaker - den så kallade kombinations- eller cocktaileffekten. Bedömningen är att inte heller denna kombination innebär någon långsiktig risk för hälsan med de mängder svenska barn och vuxna får i sig.

Vad menar man med att det finns spår av glyfosat i maten?

Dagens analysmetoder är väldigt känsliga. Det gör att man kan upptäcka mycket låga halter av olika ämnen i maten. I kontrollen av bekämpningsmedel i livsmedel inom hela EU är halten av glyfosat i de flesta fall långt under EU:s gränsvärden, och i de allra flesta prover - 97 procent - där man analyserat glyfosat, hittar man inga spår alls.

Vad kan jag göra om jag ändå vill undvika att få i mig glyfosat?

Glyfosat är förbjudet i ekologisk produktion och ska därför inte finnas alls i ekologiska produkter. Vanlig, så kallad konventionell odling, i Sverige följer strängare regler om användning av glyfosat än många andra länder.

Vad säger EU om glyfosat?

Användningen av glyfosat har diskuterats länge inom EU. 2017 beslutade EU-kommissionen att glyfosat får användas i fem år till. Den samlade slutsatsen om glyfosat är att ämnet inte är cancerframkallande i de halter vi får i oss via maten och inte heller för användare om den används på rätt sätt.

Livsmedelsverket följer forskningen om glyfosat och andra bekämpningsmedel och genomför även kontroll och analys av mat i Sverige.

Varje år publicerar Livsmedelsverket en rapport om bekämpningsmedel i livsmedel. Rapporterna har hittills visat att det finns färre sorters ämnen och lägre halter av bekämpningsmedel i svenska och nordiska länders produkter jämfört med de flesta andra länders.

Halter över gränsvärdet är vanligast i produkter från länder utanför EU. Men även i den kategorin har halterna minskat de senaste åren.

 

Senast granskad 2019-03-20