Övriga avgifter

Offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad

Utöver årligt avgiftsbeslut kan Livsmedelsverket ta ut avgift för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad om det finns brister i verksamheten. Regler om när kontrollmyndigheten kan debitera en företagare för de kostnader som en sådan kontroll medför framgår av artikel 79 i EU-förordning 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet. En minimitid om 30 minuter per besök debiteras alltid. I förekommande fall kan även analyskostnader tillkomma.
Förordning (EU) 2017/625  -  om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel med mera.

Exportkontroll

Om en livsmedelsföretagare exporterar livsmedel till tredje land, ska företagaren betala avgift för sådan särskild kontroll som föranleds av införselbestämmelserna i tredje land. Avgiften ska motsvara den faktiska merkostnaden som Livsmedelsverket har för kontroll med anledning av exporten. En minimitid om 30 minuter per besök debiteras alltid. Tid för debitering avrundas alltid till närmsta högre halvtimme.

Övertid/ej ordinarie tid

Särskild avgift debiteras för arbete som utförs utanför det schema som är beslutat för anläggningen. Särskild avgift debiteras även då ett företag/anläggning begär kontrollarbete som infaller utanför personalens ordinarie arbetstid. Lördag, söndag samt helgdag debiteras alltid minst 3 timmar per besök. 

Sent inkomna tillfälliga ändringar i slaktschema och sen avbokning av planerad besiktning av levande djur eller kött debiteras enligt föreskrifterna om planering av besiktning före och efter slakt, LIVSFS 2019:4.

Avgift för provtagning och undersökning

Enligt 6 kap Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2006:21) om avgifter ska livsmedelsföretagare med anläggningar som tar emot obehandlad mjölk, förpackar ägg eller slaktar kött från tama hov- och klövdjur, hägnat vilt och fjäderfä, betala avgift för Livsmedelsverkets kontroll av restsubstanser, kontaminanter och bekämpningsmedelsrester. Avgiften baseras på årlig volym och ska betalas årligen. Avgiften beslutas och faktureras separat.

Avgifter

Senast granskad 2020-05-26