Garanterad traditionell specialitet

Garanterad traditionell specialitet

Garanterad traditionell specialitet, GTS, är skyddade recept på traditionella produkter där namnen använt minst trettio år. GTS får användas av var och en som följer receptet.

Garanterad traditionell specialitet, GTSNamnet får registreras om det beskriver en specifik produkt eller ett livsmedel som har en viss sammansättning, produktion eller bearbetning som överensstämmer med traditionell praxis för denna produkt eller är gjord av traditionella råvaror och ingredienser.

Namnet måste ha använts traditionellt för produkten och gälla dess traditionella karaktär eller särskilda egenskaper.

Exempel på svenska garanterade traditionella specialiteter är Falukorv och Hushållsost.

Reglerna om GTS hittar du i förordning (EU) nr 1151/2012, artikel 18.

Innan du börjar producera ett livsmedel med en skyddad beteckning ska du anmäla det till din kontrollmyndighet. De ska kontrollera att livsmedlet uppfyller produktspecifikationen innan det får börja säljas.

Vad innebär en registrering av en garanterad traditionell specialitet?

I och med registreringen skyddas din produkt mot att någon missbrukar, imiterar eller gör anspelningar med anknytning till din produkt. Den skyddar också mot varje försök att lura konsumenter att tro att en produkt är en garanterad traditionell specialitet när den inte är det.

Från och med den 4 januari 2016 ska alla produkter med GTS vara märkta med EU:s logotyp för detta.

På vilket sätt en registrering av garanterad traditionell specialitet skyddar din produkt kan du läsa om i artikel 24 i förordning (EU) nr 1151/2012.

Var hittar man EU:s logotyp för GTS?

Du kan ladda ned logotypen från kommissionens webbsida (endast på engelska). För att välja språk på logotypen klickar du på den lilla rutan med tre prickar som ligger under länken Traditional speciality guaranteed.

Ansökan

Regler om ansökningsförfarandet och registrering för GTS finns i artiklarna 48-54 i förordning (EU) nr 1151/2012.

Nationell granskning

  • En ansökan om skydd av en beteckning som GTS får göras av en grupp producenter eller i undantagsfall av en enda producent.
  • Medlemsstaten ska kontrollera att ansökan är motiverad och uppfyller kraven i förordning (EU) nr 1151/2012.  I Sverige är det Livsmedelsverket som tar emot och prövar ansökningar.
  • Som ett led i granskningen offentliggör Livsmedelsverket ansökan så att fysiska och juridiska personer i Sverige som har ett berättigat intresse kan invända.  Invändningar rörande GTS prövas mot kriterier i artikel 21.1.
  • Om Livsmedelsverket sedan anser att förordningens krav är uppfyllda så får verket fatta ett positivt beslut och registrera ansökningen hos EU-kommissionen. EU-kommissionen ska informeras om invändningar som kommit in rörande produkter som lagligen saluförts med beteckningen under minst fem år.
  • Livsmedelsverket publicerar det positiva beslutet så att berättigade kan överklaga.
  • Den version av produktspecifikationen som ligger till grund för det positiva beslutet publiceras på Livsmedelsverkets webbplats.

Kommissionens granskning

  • EU-kommissionens granskning av att ansökan är motiverad och uppfyller kraven ska normalt ske inom sex månader, annars måste EU-kommissionen informera sökanden om orsaken till förseningen. Därefter ska specifikationen publiceras i EUT, Europeiska unionens officiella tidning.
  • Berättigade har tre månader på sig att till EU-kommissionen lämna in en motiverad invändning om att ansökan kan innebära en överträdelse av villkoren i förordningen.
  • EU-kommissionen har två månader på sig att uppmana den som lämnat in ansökan att under tre månader samråda men den som har invänt. EU-kommissionen får förlänga tiden för samråd med upp till tre månader på begäran av sökanden.
  • Registreringsakter eller beslut om avslag offentliggörs i EUT.

Svenska produkter som har registrerats som garanterad traditionell specialitet, GTS:

Skyddade beteckningar

Senast granskad 2020-02-03