Revision av kontrollmyndigheter

Varje EU-land ska ha ett revisionssystem för granskning av den offentliga kontrollen. Alla kontrollmyndigheter i livsmedelskedjan ska omfattas av systemet. Myndigheterna kan utföra interna revisioner eller låta en extern part utföra dem.

Syftet med revisionerna

Nationell revisionsgrupp

På uppdrag av regeringen bildades 2013 en samrådsgrupp för revisioner i livsmedelskedjan. Livsmedelsverket är ordförande för gruppen. Gruppens syfte är att ge råd och stöd i revisionsarbetet. Den är också en plats för informations- och erfarenhetsutbyte, kompetens­utveckling och metodutveckling. I gruppen finns representanter för länsstyrelserna och kommunerna, Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM), Jordbruksverket och Livsmedelsverket. Sverige ingår även i ett EU-nätverk för revision av kontroll­myn­digheter. Arbetet från nätverket rapporteras till nationell revisionsgrupp.

Uppdelning av ansvaret

Livsmedelsverket genomför revisioner inom livsmedelsområdet, dels av myndighetens egen kontroll­verksamhet och dels av den livsmedelskontroll som utförs av länsstyrelserna och av FIMH. Länsstyrelserna utför revisioner av kommunernas livsmedelskontroll. Kommuner med svårare brister eller brister som inte åtgärdas inom rimlig tid kan lämnas över till Livsmedelsverket för uppföljande revision eller annan åtgärd.

Jordbruksverket genomför revisoner inom områdena foder, animaliska biprodukter, djurskydd och djurhälsa samt av myndighetens egen kontrollverksamhet. Enligt 14a § instruktion för Jordbruksverket (2009:1464) får myndigheten, inom sitt verksamhetsområde, utföra revisioner av länsstyrelsernas kontrollverksamhet. 

Så genomförs revisionerna

Revisionerna genomförs mot bakgrund av en riskanalys som ligger till grund för ett femårigt revisionsprogram. Respektive reviderande myndighet ansvarar för sina riskanalyser, som bland annat kan väga in risker för konsumenters och djurs hälsa, risk för konsumenten att bli lurad samt information om revisionsobjektets prestationer och tidigare revisionsresultat.

Revisionsprogrammet ska säkerställa att alla relevanta områden täcks under denna period. Vilka revisioner som ska genomföras under ett år fastställs i ett ettårsprogram där det framgår vilka kontrollmyndigheter som ska revideras och vilken inriktning revisionen ska ha. 

Hur en revision ska genomföras beskrivs bland annat i utgivna vägledningar av inblandade myndigheter och revisionsfunktionens instruktioner, handböcker och mallar för verksamheten.

Revisionerna genomförs genom granskning av dokument och intervjuer. Många av revisionerna omfattar även en skuggkontroll, det vill säga ett moment i revisionen där kontrollpersonalen vid den reviderade myndigheten utför en kontroll vid en anläggning. Revisionsgruppen iakttar och bedömer den kontroll som utförs.

Uppföljning

Ansvaret för att ta fram åtgärder med tidsplan och att genomföra åtgärderna ligger hos den verk­samhet som blivit reviderad. Revisionsgruppen följer upp att åtgärderna genomförs. Om de planerade åtgärderna inte bedöms vara tillräckliga eller om inga åtgärder görs alls kan Livsmedelsverket fatta beslut om föreläggande av kommunala kontrollmyndigheter.

Oberoende granskning

Livsmedelsverket deltar i ett nordiskt projekt för att utveckla oberoende granskning av det nationella revisionssystemet. De kriterier som används är kommissionens beslut 2006/677/EG och de referens­dokument som tagits fram av EU-kommissionens nätverk för revisioner.

Internrevisionen vid Jordbruksverket är föremål för extern kvalitetsgranskning vart femte år, enligt kraven i The Institute of Internal Auditors (IIA) riktlinjer för yrkesmässig internrevision.

Normerande granskning

Livsmedelsverket granskar länsstyrelsernas revisionsverksamhet, det vill säga att de följer kommissionens beslut 2006/667/EG, de referensdokument som tagits fram av EU-kommissionens och medlemsländernas gemensamma revisionsnätverk och Livsmedelsverkets handbok om revision.

 

 

Senast granskad 2020-01-10