Ekologisk mat - att tänka på för företag

EU-logotyp för ekologisk mat

För att livsmedel ska få säljas som ekologiska måste särskilda regler vara uppfyllda. På den här sidan kan du läsa mer om vad som gäller för dig som ska producera eller sälja ekologisk mat.

Det här är ekologisk mat

I ekologisk odling får varken konstgödsel eller syntetiskt framställda kemiska bekämpningsmedel användas. Vissa naturligt förekommande ämnen får dock användas som bekämpningsmedel, till exempel spinosad, pyretriner och svavel.

Fodret till djuren ska vara ekologiskt och till största delen odlat på den egna gården. Det är också viktigt att djuren får vara utomhus och får utlopp för sina naturliga beteenden. En grundtanke är att djuren ska födas och växa upp på gården, så kallad integrerad produktion.

Genom förbyggande åtgärder ska behovet av medicinering av djur hållas lågt. Sjuka djur ska behandlas. Om ett djur behandlas med läkemedel förlängs karenstiden innan djuret får slaktas, eller innan mjölken eller äggen får ätas.

I ekologisk produktion får inte heller genetiskt modifierade organismer användas. Bestrålning är inte heller tillåten. Ett fåtal tillsatser får användas.

Regler om ekologisk mat

Inom EU finns gemensamma regler som beskriver vad som är ekologiskt. Reglerna beskriver

 • hur produktionen ska gå till
 • hur produkterna ska märkas
 • hur kontrollen ska ske
 • vad som gäller vid import av ekologiska produkter från länder utanför EU.

Så får du ett certifikat

För att en produkt ska få kallas ekologisk ska produktionen av den uppfylla reglerna i EU-förordningen. Det här kontrolleras av särskilda kontrollorgan.

Inom EU ska nästan alla som vill märka sina produkter som ekologiska eller ange att livsmedlet innehåller ekologiska ingredienser, anmäla sig till ett godkänt kontrollorgan och låta sitt företag omfattas av deras kontroll. Det innebär att ditt företag kontrolleras av både den ordinarie livsmedelskontrollen, och av ytterligare ett kontrollorgan.

När ett kontrollorgan kontrollerar och har godkänt ditt företag kallas det att företaget blir ”certifierat för ekologisk produktion”, och ett certifikat utfärdas då.

I Sverige finns sex kontrollorgan som är godkända att kontrollera och certifiera produktion,  förädling och import av ekologiska livsmedel. 

Storhushåll omfattas inte av lagstiftningen om ekologisk produktion.

Du ska anmäla ditt företag till ett kontrollorgan om du ska

 • producera ekologiska produkter, till exempel odling av ekologiska produkter eller uppfödning av ekologiska djur (primärproduktion)
 • bereda ekologiska produkter, det vill säga tillverka ekologiska produkter inklusive att exempelvis packa och märka, ekologiska produkter
 • förvara ekologiska produkter
 • importera ekologiska produkter från länder utanför EU
 • exportera ekologiska produkter till länder utanför EU
 • sälja ekologiska produkter, inte direkt till slutkonsument
 • sälja ekologiska produkter via e-handel.

Undantag från anmälan till kontrollorgan

Om du säljer ekologiska produkter direkt till slutkonsument i till exempel en livsmedelsbutik behöver du inte vara anmäld till ett kontrollorgan.

 Undantaget gäller inte om du dessutom

 • förvarar (annat än i anslutning till försäljningsplatsen), producerar, bereder eller importerar ekologiska produkter från tredje land, och/eller
 • har kontrakterat ut en eller flera av aktiviteterna ovan till tredje part, och/eller
 • säljer ekologiska produkter via internet. 

Kontakta ett av kontrollorganen om du är osäker på om ditt företag ska anmälas eller inte.

Distansförsäljning via internet ska anmälas till kontrollorgan

Försäljning av ekologiska livsmedel via internet räknas inte som försäljning direkt till slutkonsument Därför ska sådan verksamhet  alltid anmälas till ett kontrollorgan. För att det ska räknas som direkt försäljning till slutkonsument krävs att försäljningen (vid köptillfället) sker i närvaro av både handlaren eller dess personal och slutkonsumenten. Observera att lagerhållningen också alltid ska vara anmäld till ett kontrollorgan oavsett vem som äger lagret.

Försäljning av livsmedel via en REKO-ring räknas därmed som distansförsäljning. Det innebär att alla aktörer, det vill säga både livsmedelsföretag och privatpersoner, som säljer ekologiska livsmedel via en REKO-ring ska vara anmälda till ett kontrollorgan.

Grossister ska anmälas till kontrollorgan

Grossister som säljer ekologiska livsmedel ska vara anmälda till ett kontrollorgan.

Kontroll av företag med ekologiska livsmedel

Företag som producerar eller säljer ekologiska livsmedel kontrolleras av särskilda kontrollorgan. Kontrollorganens revision - kontroll - av den ekologiska produktionen handlar om att se vilka rutiner företag har för att följa reglerna. En viktig del av detta är spårbarhet, att varorna går att följa i tillverkningsledet så att man kan säkerställa att de har producerats som ekologiska .

 Om  du som producent exempelvis tillverkar ett förpackat ekologiskt bröd , ska det gå att spåra alla ekologiska ingredienser bakåt via inköpslistor, följesedlar, certifikat och andra dokument så att man ser att producenten verkligen har köpt in dem som ekologiskt odlade.

Efter varje kontroll skriver den som utfört kontrollen en rapport. Om ditt företag inte lever upp till kraven får du en avvikelserapport. En avvikelserapport går även till kontrollorganets huvudkontor och till Livsmedelsverket.

Om du får en avvikelserapport kan kontrollorganet besluta att varan i fråga inte får säljas som ekologisk. De kan också besluta om att dra in certifikatet för ett företag som inte uppfyller reglerna för sina ekologiska livsmedel. Om kontrollorganet bedömer att en producent har gjort stora, medvetna fel mot lagstiftningen kan sedan Livsmedelsverket, besluta att producenten inte får sälja varor som ekologiskt producerade under en period framåt i tiden.

Läs mer om vilka åtgärder kontrollorganet ger  ditt företag vid olika typer av avvikelser. Du hittar en länk till åtgärdskatalogen längst ned under rubriken Mer information.

Övervakning av kontrollorganen

SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) ackrediterar och godkänner kontrollorganen. Livsmedelsverket i sin tur delegerar kontrollen till kontrollorganen. I praktiken betyder det att både SWEDAC och Livsmedelsverket kontrollerar hur kontrollorganen sköter sina uppgifter.

Att använda icke-ekologiska ingredienser i ekologisk mat

För att en produkt ska få kallas ekologisk måste minst 95 procent av ingredienserna av jordbruksursprung bestå av ekologiska råvaror. Beräkningen görs på ingrediensernas vikt. Det betyder att du som producent av ekologiska varor kan använda en liten andel icke-ekologiska, så kallade konventionella ingredienser (alltså konventionellt odlade) om du har en dispens från Livsmedelsverket.

Det är alltså möjligt att använda en liten andel, upp till 5 procent, konventionella ingredienser av jordbruksursprung i en sammansatt produkt som märks ekologisk. Om det inte finns ekologiska ingredienser av jordbruksursprung att tillgå, i rätt mängd eller av rätt kvalitet, kan du ansöka hos Livsmedelsverket om att få använda en konventionell ingrediens för användning i en sammansatt produkt. Det kan till exempel vara en särskild krydda i en produkt. Det rör sig alltid om enkla ingredienser och inte sammansatta ingredienser.

Lista över anslutna företag

Om du behöver hjälp och råd, vänd dig i första hand till det kontrollorgan som du har anmält dig till.

Det finns också så kallade nationella riktlinjer som är branschens tolkning av EU:s lagstiftning för ekologisk produktion. 

Senast granskad 2021-09-07