Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan (NKP)

Det övergripande målet för den offentliga kontrollen i livsmedelskedjan, från jord till bord, är att skydda människors och djurs hälsa och värna om konsumenternas intressen.

Sveriges nationella kontrollplan för livsmedelskedjan beskriver de viktigaste målen och prioriteringarna för den offentliga kontrollen de närmaste åren.

Mål och inriktning för kontrollen i livsmedelskedjan

Sedan 1 januari 2017 finns övergripande nationella mål för alla myndigheter i hela kedjan.

  • Konsumenterna får säkra livsmedel inklusive dricksvatten, som är producerande och hanterade på ett acceptabelt sätt. Informationen om livsmedlen är enkel och korrekt.
  • De livsmedelsproducerande växterna och djuren är friska och utgör inte någon allvarlig smittorisk.
  • Verksamhetsutövarna i livsmedelskedjan får råd, service och kontroll med helhetssyn som underlättar deras eget ansvarstagande.
  • De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för hela livsmedelskedjan, inklusive beredskap.

Fyra effektmål

Med utgångspunkt från de övergripande målen har fyra effektmål fastställts.
Effektmålen utgår från fyra fokusområden.
Säkert dricksvatten, mikrobiologiska risker, kemiska risker och information i livsmedelskedjan.

  • För att få säkert dricksvatten måste de negativa hälsoeffekterna orsakade av kemiska och mikrobiologiska ämnen i dricksvatten minska.
  • Minska antalet livsmedelsburna sjukdomar med fokus på campylobakter, listeria, ehec/vtec och norovirus.
  • Minska hälsoeffekterna till följd av miljöföroreningar (fokus dioxiner och PCBer), tungmetaller och mykotoxiner i livsmedelskedjan.
  • Information om livsmedel och om livsmedelsproducerande djur och växter kan säkerställas genom hela livsmedelskedjan.

Kontrollplanen är gemensam för samtliga kontrollmyndigheter i livsmedelskedjan och tas fram av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), länsstyrelserna, Sveriges Kommuner och Landsting och Försvarinspektören för hälsa och miljö gemensamt.

Kontroller i hela kedjan, från jord till bord

Kontrollplanen riktar sig till chefer och ledare på myndigheter i livsmedelskedjan med ansvar för att planera, genomföra och följa upp kontrollen, men också till företag som vill ha inblick i myndigheternas arbete liksom till konsumenter och övriga intresserade.

Planen omfattar all kontroll av livsmedel, från odling av spannmål, frukt och grönsaker och uppfödning av djur för livsmedelsproduktion, till jakt och fiske, industriell livsmedelsproduktion, transporter av livsmedel, och till försäljning och servering av mat i restauranger och skolmatsalar, på sjukhus och äldreboenden med mera.

Planen omfattar också kontroll av foder till de livsmedelsproducerande djuren, kontroll av djurhälsa och djurskydd, kontroll av skadegörare på växter och växtprodukter samt kontroll av importerade livsmedel. Kontrollen av ekologisk produktion och ekologiska livsmedel samt kontroll av användningen av läkemedel till djuren ingår också.

Mål och fokusområden för kontrollen beskriver planen hela det svenska kontrollsystemet, från jord till bord. Vilken myndighet som kontrollerar vad, hur kontrollerna går till, hur brister som myndigheterna hittar vid kontroller tas om hand och följs upp, hur revisioner av myndigheternas kontroll genomförs och hur kontrollen ska utvecklas för att hela tiden bli bättre.

I planen finns också en kortfattad beskrivning av ansvarsfördelning mellan myndigheterna i samband med en djur- eller livsmedelsrelaterat sjukdomsutbrott, till exempel vid ett sjukdomsutbrott då många personer insjuknar på grund av sjukdomsframkallande bakterier eller parasiter i mat eller vatten.

Resultaten från kontrollen, analys och slutsatser redovisas varje år i en nationell rapport.

 

Senast granskad 2020-01-29