Jakt

Hund vid en älg som ligger ner, skjuten

På den här sidan har vi samlat information som i första hand berör jägare. Här finns bland annat kortfattad information om lagstiftning, vägledningar och hygienråd samt länkar till dokument som på olika sätt berör jakt och jägare.

Lagstiftning om vilt

Jakt hör, tillsammans med till exempel fiske och svampplockning, till primärproduktionen av livsmedel. Regler för primärproducenter finns i förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien.

Lagstiftning om vilt i leden efter primärproduktionen finns bland annat i den nämnda förordningen 852/2004 och förordning (EG) nr 853/2004 om animaliska produkter. Viss lagstiftning om vilt finns också i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien. Ytterligare lagstiftning som gäller även i samband med hantering av vilt, exempelvis avfallshantering, finns hos Jordbruksverket.

Vilthanteringsanläggningar

För att kött av vilt ska kunna avsättas på hela EU-marknaden måste det ha hanterats i så kallade vilthanteringsanläggningar, det vill säga av Livsmedelsverket godkända anläggningar för uppslaktning av vilt. Jägaren ska leverera viltet oflått respektive oplockat till anläggningen.

För björn finns undantag från denna regel. Vissa delar av inälvorna får vara urtagna och även lämnade i skogen för vissa djurslag. Egna regler finns för det vilt som har undersökts av en så kallade utbildad person (se nedan).

Utbildade personer

När inga avvikelser upptäcks kan viltet levereras till vilthanteringsanläggningen med ett åtföljande intyg. I de fall den utbildade personen anser att djuret avviker från det normala ska alla organ utom mag- och tarmkanalen följa med djuret till vilthanteringsanläggning.

  • När en djurkropp ska levereras till vilthanteringsanläggningen kan blanketten "Intyg och underrättelse" användas.
  • Om flera djurkroppar ska levereras till en vilthanteringsanläggning på en och samma gång, kan blankett "Intyg – flera djur" användas.
  • I de fall den utbildade personen inte kan utfärda intyg för ett djur (onormala tecken, onormala beteenden eller misstanke om miljöförorening), kan blanketten "Intyg och underrättelse" även användas för att underrätta kontrollpersonalen om aktuella fynd.

Trafikskadat vilt

Vilt som har dött på grund av en trafikolycka antingen direkt eller avlivats i samband med eftersök kan inte levereras till en vilthanteringsanläggning. Enbart djur som dödas i samband med vanlig jakt kan avsättas på den gemensamma marknaden.

Jägares leveranser av små mängder vilt och kött av vilt

Jägare kan i vissa fall leverera vilt och kött av vilt direkt till konsumenter samt till butiker och restauranger utan att det har besiktigats av Livsmedelsverkets kontrollpersonal. Björn och vildsvin får inte levereras direkt.

Detaljhandel som hanterar vilt

Butiker och restauranger kan vara registrerade för att kunna motta vilt och/eller kött av vilt direkt från jägare. Detta framgår i verksamhetsbeskrivningen och den registrering som finns hos den aktuella kommunen. Viltet eller kött av viltet är i dessa fall inte besiktade av Livsmedelsverkets personal. Försäljning sker direkt till konsument. Kommunen är kontrollmyndighet för den här typen av verksamhet.

Hygienråd till jägare

Hand- och redskapshygien är av stor betydelse i samband med urtagning och uppslaktning av viltet. Även användning av engångshandskar främjar hygienen avsevärt. Arbetet genomförs utan onödig spolning med vatten.

Utsidan av slaktkroppen och ytorna vid skotthålen ska inte spolas med vatten eller med någon annan vätska alls. Inuti bröst- och bukhåla kan spolning göras försiktigt med rent vatten och lågt tryck på de områden där hinnan är hel.

Trikiner

Visst vilt, framför allt vildsvin och björn, kan vara bärare av trikiner. Dessa djurslag ska alltid passera en vilthanteringsanläggning, utom i de fall köttet enbart konsumeras i jägarens eget privata hushåll. Om köttet ska konsumeras i det egna hushållet rekommenderar Livsmedelsverket att prov tas och undersöks för förekomst av trikiner.

Tuberkulos hos hjortar i hägn

1991 påvisades tuberkulos hos hjortar i hägn i Sverige. Ett bekämpningsprogram, som inleddes 1994, har lett till att en stor majoritet av hägnen idag är friförklarade från sjukdomen.

Hjortar från hägn som inte är friförklarade ska alltid passera en vilthanteringsanläggning eller ett slakteri, utom i de fall köttet enbart konsumeras i jägarens eget privata hushåll. Jordbruksverkets krav för tuberkuloskontroll av hjort vid hägn kan även genomföras vid vilthanteringsanläggning eller slakteri i samband med köttbesiktning som görs av Livsmedelsverkets personal.

Radioaktivt cesium

Kadmium och andra tungmetaller

Bly i viltkött

Vilt skjutet med blykulammunition kan innehålla stora mängder bly i området runt sårkanalen. Därför är det viktigt att i första hand välja blyfri ammunition vid jakt på djur som ska bli mat. Den som ändå använder blyammunition måste följa råden om skottrensning mycket noggrant. Sårkanalen är det område som har synlig påverkan av skottet och består av blodsprängt kött och slamsor. Men även till synes opåverkat kött utanför sårkanalsområdet kan innehålla blyfragment.

En undersökning av Livsmedelsverket, Jägareförbundet och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA visar att kött från delar som ligger tio cm eller närmare påverkat kött runt sårkanalen innehåller så mycket bly att det på sikt kan innebära hälsorisker. 

Råd för jägare

Undvik kött med mycket bly genom att:

  • Skära bort och kassera sårkanalen efter kulan, kött som ser påverkat eller blodsprängt ut, och ytterligare minst tio cm synligt opåverkat kött runt sårkanalen. Detta kött ska inte användas som mat till människor eller djur. Om du skär bort med denna marginal kan mängden bly i köttet minska med upp till 1000 gånger.
  • Rensa påverkat eller blodsprängt kött även i blyhagelskjutet vilt - även synliga hagel ska plockas bort. Vid jakt med blyhagelammunition bör man använda jaktpatroner eftersom sportskyttepatroner visat sig släppa ifrån sig mer bly.
  • Använda annan ammunition än blyammunition.

Chronic wasting disease, CWD

Senast granskad 2020-08-27