Så påverkas livsmedel av radioaktiva ämnenall

Vid nedfall av radioaktiva ämnen förorenas framför allt livsmedel och råvaror som finns utomhus. På denna sida får du som odlar, är lantbrukare eller producerar livsmedel, information och stöd i hur du kan planera och agera vid kärnteknisk  händelse.

Vad är ett radioaktivt nedfall?

Radioaktivt nedfall kan liknas vid ett fint damm. ”Dammet” består av flera olika radioaktiva ämnen, vanligtvis jod och cesium, och kan påverka stora områden men i olika grad. ”Dammet” lägger sig över mark, växter, byggnader och vägar och kan även inandas. Ämnena kan, om du utsätts för stora mängder, orsaka akuta strålskador och cancer.

Hur påverkas livsmedel av radioaktivt nedfall?

Vid radioaktivt nedfall förorenas framför allt livsmedel och råvaror som finns utomhus – spannmål i jordbruket, svamp, bär och vilt i skogar, fisk och vatten från sjöar, eller frukt och grönsaker i trädgårdar.

Du kan få i dig radioaktiva ämnen genom mat och dricksvatten som förorenats.
Kött- och mejeriprodukter förorenas när radioaktiva ämnen hamnar på foder och bete som sedan äts av djuren. Det innebär att renar och vilda djur också får i sig radioaktiva ämnen genom födan. Även dricksvatten kan förorenas om radioaktiva ämnen faller i en dricksvattentäkt eller förs dit med rinnande vattenströmmar.

Illustration över hur radioaktivitet kan nå människan via mjölk elelr kött från djur som gått ute eller ätit foder som fått radioaktivt nedfall på sig.

Hur farlig är radioaktivitet?

Viss radioaktivitet finns naturligt runt omkring oss i vår vardag, så kallad bakgrundsstrålning. Det finns gränsvärden för hur mycket radioaktivitet som får finnas i mat och dricksvatten så att vi inte får i oss för mycket.

Gränsvärden och åtgärder beror på vilket ämne det rör sig om. Radioaktivt jod (I-131) och radioaktivt cesium (Cs-137) är vanligast vid kärnkraftsolyckor. Radioaktivt strontium (sr–90) är framförallt ett problem vid kärnvapendetonationer eller väldigt nära källan för utsläppet.

Ämnena kan på sikt öka risken för cancer. Avvakta därför mätningar och rekommendationer från myndigheter innan du äter eller dricker något som har utsatts för nedfall.

Förebyggande åtgärder

Generellt så kan man säga att livsmedel som varit inomhus, inplastat eller väl täckt vid ett radioaktivt nedfall går att äta. Du kan, i förebyggande syfte vid risk för radioaktiv olycka eller nedfall, skydda grödor och bärbuskar med en vattentät eller vattenavvisande duk.
Jordbruksverket har en lista på förebyggande åtgärder för lantbrukare, se länk nedan.

Kunskap och stöd i beredskapsarbetet

Livsmedelsverket har i samarbete med andra aktörer, tagit fram ett kunskapsunderlag för aktörer i livsmedelskedjan med syfte att upprätthålla en beredskap och kunna hantera konsekvenserna av en kärnkraftsolycka. I boken finns både stöd för planering och verktyg för att hantera en kärnteknisk händelse. 

Livsmedelverkets ansvar vid kärnteknisk olycka

Livsmedelsverket arbetar för säker mat och dricksvatten. Vid en kärnteknisk olycka bedömer vi konsekvenserna för livsmedelsförsörjningen, ger underlag till och stödjer exempelvis länsstyrelsen och kommuner i deras hantering och kontroll av livsmedel.

Vi arbetar förebyggande i samverkan med andra myndigheter och aktörer så att berörda parter vet vad som behöver göras vid eventuella kärntekniska händelser och olyckor.

Vid en kärnteknisk olycka är det berörd länsstyrelse som ansvarar för hanteringen av händelsen. Länsstyrelsen är också ansvarig för sanering av radioaktiva ämnen efter utsläpp från en kärnteknisk anläggning, till exempel ett kärnkraftverk.

Senast granskad 2020-06-10