Offentliga kök - coronavirus

Här finns frågor och svar om coronapandemin för dig som arbetar med måltider i vård, skola och omsorg.

Kökens ordinarie hygienrutiner inklusive handtvätt är tillräckliga för att undvika smittspridning även av coronavirus. Det finns i nuläget inget som tyder på att coronaviruset kan spridas genom att man äter mat eller dricker vatten. Verksamheter bör organisera serveringen så att trängsel inte uppstår och matgästerna kan hålla avstånd till varandra.

Ska serveringar i vård, skola och omsorg följa samma smittskyddsregler som privata restauranger?

Den 1 juli 2020 trädde en ny lag i kraft för restauranger, barer och caféer kring deras ansvar för att förhindra spridning av covid-19. Den nya lagen omfattar inte serveringar inom förskola, skola, vård och omsorg vilket den tidigare föreskriften gjorde. För offentliga måltider gäller precis som för skola, vård och omsorg och andra verksamheter i Sverige Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19, Grundförfattning HSLF-FS 2020:12.

De allmänna råden anger att åtgärder för att förhindra smittspridning kan vara att verksamheten till exempel

  1. sätter upp information till medlemmar, personal, kunder och andra besökare
  2. markerar avstånd på golvet
  3. möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel
  4. håller digitala möten
  5. erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjuder handsprit
  6. undviker att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler.

Vad behöver skolor göra för att förebygga smittspridning i samband med skolmåltider?

För skolrestauranger gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 med mera.

Huvudmän för skolor och förskolor ska systematiskt arbeta med riskbedömningar för att arbetsmiljön ska bli godtagbar för alla. Både personal och elever bör göras delaktiga i att kartlägga och bedöma riskerna för smittspridning i skolan. Åtgärder kan behöva vidtas för att förebygga trängsel i samband med skolmåltider. Lösningarna kan se olika ut eftersom skolor och skolrestauranger har olika lokala förutsättningar.

För att orka med skoldagen är det viktigt att eleverna har förutsättningar att äta skolmaten. Vid förändringar i samband med skolmåltiderna är det viktigt att ta hänsyn till måltidssituationen. Det innebär till exempel att måltidsmiljön ska vara lugn och trivsam och att det finns tillräckligt med tid att äta upp. 

Några exempel på lösningar för alla eller vissa elevgrupper skulle kunna vara att

  • låta eleverna äta i fler skollokaler, till exempel uppehållsrum, klassrum eller lokalen där eleverna vanligtvis får undervisning i hem- och konsumentkunskap
  • se över schemaläggningen och utöka lunchtiderna. Många skolor har redan en utmaning i att lunchen serveras för tidigt eller sent på dagen, men i detta läge kan det vara en del av lösningen
  • låta representanter från en grupp av elever hämta mat
  • se till att det finns skolpersonal som ser till att det inte blir trängsel i köer, runt borden eller i andra utrymmen där skolan låter eleverna äta.

Kan barn och elever ta mat själva i förskolan och skolrestaurangen eller bör de få sin mat serverad?

Har elever rätt till skolmåltider vid undervisning på distans?
Ja, om skolans lokaler är stängda och skolan bedriver distansundervisning har eleverna i grundskola och motsvarande skolformer rätt till skolmåltider. 
Men om en skola är stängd och det inte förekommer någon undervisning alls har eleverna inte någon rätt till skolmåltider.

Vilka regler gäller om skolmåltiden serveras som hämtmat till eleverna?

Kan äldre på äldreboenden äta i matsalen och ta mat själva?

Ja, det är trängsel mellan människor vid måltiden och inte själva maten som kan innebära risk för smitta med coronavirus. Om verksamheten kan förhindra att det blir trängsel och det finns möjlighet till god handhygien går det bra att de äldre tar mat själva från karotter eller buffé.

I köket räcker det att följa vanliga hygienrutiner, både när det gäller hanteringen av mat och när det gäller rengöring av porslin, redskap och kantiner. Det gäller även matvagnar som transporterar mat mellan avdelningar.

Folkhälsomyndigheten anger att nära kontakt mellan människor ökar risken för smittspridning och råder till att begränsa trängsel och att göra det möjligt för människor att hålla avstånd till varandra. Äldreboenden behöver därför bedöma hur de kan begränsa smittorisken vid de gemensamma måltiderna och aktiviteterna. 

Kan patienter på sjukhus äta i matsal och ta mat själva från mellanmålsvagn?

Ja, det kan vara en möjlighet att patienter och närstående själva tar mat vid mellanmålsvagnar och äter i gemensamma matsalar på sjukhus. Risken för spridning av coronaviruset genom så kallad indirekt kontaktsmitta, som när man rör vid ytor, redskap eller livsmedel, bedöms vara mycket liten. Men om det uppstår trängsel kan smitta spridas.

En grundläggande förutsättning är därför att verksamheten uppfyller kraven på att minska smitta i Folkhälsomyndighetens Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19, grundförfattning HSLF-FS 2020:12. Det är också nödvändigt att ordinarie hygienrutiner följs. Men det behövs också en bedömning från fall till fall. Det beror till exempel på förhållandena på plats och vilken patientgrupp det gäller. Varje verksamhet behöver se över riskerna och utifrån dem vidta lämpliga åtgärder.

För patienter med nedsatt aptit och/eller risk för undernäring har måltiden och mellanmålen stor betydelse för det totala energi- och näringsintaget – liksom för tillfrisknandet i stort. Det kan därför vara av stort värde om sjukhus kan erbjuda ett socialt sammanhang vid måltiden även under covid-19, men smittorisken måste beaktas. Ett brett utbud av näringsrika och goda mellanmål är viktigt men behöver kunna serveras på ett säkert sätt.

Behöver mat kastas på grund av coronaviruset eller gäller vanliga rutiner för att tillvarata rester?

Vanliga rutiner gäller. Det finns i dag inget som tyder på att man blir sjuk om man äter mat som det finns coronavirus på. Coronavirus smittar främst via mikroskopiska droppar i luften som kommer ner i luftvägarna – inte via mag-tarmkanalen.

Ska vi vara extra noggranna med att rengöra och desinficera köket / restaurangen under coronapandemin?

Om en medarbetare i vårt tillagningskök har coronavirus, kan viruset smitta via maten som serveras?

Det finns i dag inget som tyder på att man blir sjuk om man äter mat som det finns coronavirus på. Coronavirus smittar främst via mikroskopiska droppar i luften som kommer ner i luftvägarna – inte via mag-tarmkanalen.

Är man sjuk bör man inte jobba. Om ert livsmedelsföretag har en medarbetare som har blivit sjuk -  följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Följ Måltidsbloggen

Coronapandemin - frågor och svar

Senast granskad 2021-08-23