Kosttillskott - företagare

Kosttillskott är vitaminer och mineraler i koncentrerad form som är tänkta att komplettera vanlig mat. Här hittar du som hanterar eller producerar kosttillskott bland annat information om lagstiftning och länkar till andra dokument och webbsidor.

Vad är kosttillskott

Syftet med kosttillskott är att komplettera vanlig mat med koncentrerade källor av näringsämnen, eller andra ämnen. Ämnena ska ha näringsmässig eller fysiologisk verkan. Kosttillskott kan till exempel innehålla vitaminer och mineraler eller innehålla olika typer av ört- eller växtextrakt, aminosyror, fettsyror eller fibrer.

Formen på kosttillskott kan variera och de kan ätas som till exempel tablett, kapsel eller liknande. Kosttillskott kan också ha flytande form och mätas upp med till exempel en tesked eller matsked. Vissa kosttillskott kan behöva lösas upp i vätska innan de intas, till exempel brustabletter eller pulver. Gemensamt för alla kosttillskott är att de ska intas i små uppmätta doser.

Så regleras kosttillskott

Kosttillskott är livsmedel och regleras enligt livsmedelslagstiftningen. Det finns dessutom ytterligare regler för just kosttillskott. Dessa finns i Livsmedelsverkets föreskrifter om kosttillskott, LIVSFS 2003:9.

Registrering och godkännande av kosttillskott

Vilka ämnen får ingå i kosttillskott?

I likhet med alla livsmedel får bara de livsmedel som är säkra släppas ut på marknaden. Det är livsmedelsföretagarens ansvar att se till så att det kravet följs.

Vitaminer och mineraler

Listor över vilka vitaminer och mineraler som är tillåtna samt vilka former av ämnet som får användas finns i bilaga 1 och 2 till direktiv 2002/46/EG. Det är möjligt för företagare att ansöka om godkännande hos EU-kommissionen för nya kemiska föreningar. Därför kan listorna komma att ändras. På EU-kommissionens webbplats finns instruktioner om ansökan.

Det är den som tillverkar och säljer livsmedel som ansvarar för att produkterna är säkra. Detta är viktigt att tänka på eftersom det idag inte finns några EU-gemensamma maximivärden för vitaminer och mineraler i kosttillskott. För att livsmedlen ska vara säkra får man istället utgå från halter som man vetenskapligt kunnat visa är säkra.

För vissa vitaminer och mineraler är det relativt liten marginal mellan den mängd som behövs för olika funktioner i kroppen och den mängd som kan skada hälsan. Exempel på sådana ämnen är vitamin A, jod och selen.

Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att utreda och vid behov införa föreskrifter om maximivärden för vitaminer och mineraler i kosttillskott. Danmark hade tidigare nationella regler för max- och minimihalter i kosttillskott men ändrade detta i och med nya regler som infördes den 1 januari 2018.

Andra ämnen

För andra ämnen med näringsmässig eller fysiologisk verkan, finns inga listor som motsvarar listorna för vitaminer och mineraler. EU-kommissionen förväntas inte heller föreslå sådana regler. Däremot finns en mindre omfattande lista i bilaga III till förordning (EG) nr 1925/2006 med förbjudna, begränsade och ämnen under granskning.

Växter eller växtdelar

Det är vanligt att kosttillskott innehåller extrakt av växter eller växtdelar och det saknas ofta kunskap om deras verkningsmekanism och vilka halter som människan kan tolerera.

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) har gjort en sammanställning över växt- eller växtdelar som har rapporterats innehålla giftiga, beroendeframkallande eller andra hälsofarliga substanser. Sammanställningen ska ses som ett hjälpmedel för bland annat livsmedelsproducenter och kontrollmyndigheter. Att en växt- eller växtdel finns med på listan innebär inte att den blir förbjuden att använda i livsmedel. För att avgöra växtens/växtdelens eventuella olämplighet måste ytterligare riskvärderingar göras.

Nya livsmedel - Novel foods

Nya livsmedel, eller så kallade Novel Foods, är livsmedel eller livsmedelsingredienser som inte har konsumerats inom EU i någon större utsträckning innan förordningen om nya livsmedel trädde i kraft den 15 maj 1997. Nya livsmedel eller livsmedelsingredienser ska godkännas av EU-kommissionen innan de får släppas ut på marknaden. EU-kommissionen har upprättat en databas över livsmedel och livsmedelsingredienser som bedömts som nya. Databasen är inte heltäckande men den är ett hjälpmedel för att avgöra när tillståndsprövning krävs, innan livsmedlet får släppas ut på marknaden.

Gränsvärden för tungmetaller

Det finns gränsvärden för tungmetallerna bly, kadmium och kvicksilver i kosttillskott. Se förordning (EG) nr 1881/2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel. Alla gränsvärden ska tillämpas på kosttillskottet så som det säljs, exempelvis i tablettform. 

Hur ska kosttillskott märkas?

Närings- och hälsopåståenden

Import, export och införsel av kosttillskott

Man skiljer mellan import, export och införsel. Från ett svenskt perspektiv innebär import att ett företag i Sverige tar in en vara från ett land utanför EU. I vissa fall krävs gränskontroll och en del livsmedel får inte tas in i Sverige alls. Dessa regler kan ändras med kort varsel.

Produkter som endast innehåller animaliska ingredienser ska alltid kontrolleras av Livsmedelsverket vid gränsen. Produkterna ska komma från en EU-godkänd anläggning och ska åtföljas av ett hälsointyg från den exporterande anläggningen.

E-handel

Det här är inte kosttillskott

Läkemedel

Gränsen mellan kosttillskott och läkemedel kan i vissa fall vara svår att dra. En huvudregel är att kosttillskott inte är till för att

  • förebygga
  • lindra
  • bota sjukdomar eller liknande.

Om en produkt marknadsförs med sådana påståenden klassas den som läkemedel. En produkt kan också klassas som läkemedel om den innehåller substanser som har medicinsk användning eller förekommer som aktiva substanser i läkemedel. Information om vilka ämnen, växter eller beredningar av växter som klassificeras som läkemedel finns i Ämnesguiden på Läkemedelsverkets webbplats.

Senast granskad 2020-06-26