Riskhantering - PFAS i dricksvatten och fisk

Elva olika PFAS-ämnen bör undersökas i dricksvattnet (PFAS-11). Det är Livsmedelsverkets rekommendation om hur riskerna med PFAS i dricksvatten bör hanteras av kontrollmyndigheter och dricksvattenproducenter.

Rekommendationerna om åtgärder för PFAS-ämnen kommer att revideras efter att Efsas nya riskbedömning från 2020 fastställts och beslut tagits om parametervärden för PFAS i EU:s dricksvattendirektiv.

Livsmedelsverket har sedan 2014 rekommendationer om hur risken med dricksvatten och fisk som är förorenade av poly- och perfluorerade alkylsubstanser (PFAS) bör hanteras. Rekommendationerna riktar sig till dricksvattenproducenter, till lokala kontrollmyndigheter och till enskilda brunnsägare.

Syftet med de åtgärder som rekommenderas är att

 • snabbt minska mängden man kan få i sig, exponeringen, av PFAS från förorenat dricksvatten
 • långsiktigt minimera intaget av PFAS från dricksvatten och fisk.

För allt dricksvatten gäller att

 • PFAS bör inte förekomma i dricksvatten.
 • Långvarigt intag av dricksvatten med höga halter PFAS minskar säkerhetsmarginalerna till de nivåer som kan ge hälsorisker.
 • PFAS tillförs kroppen även från andra källor än dricksvatten, till exempel insjöfisk och ämnena ansamlas i kroppen. Därför bör summan av PFAS-11 i dricksvattnet vara så långt under 90 nanogram/liter som möjligt.

Om rekommendationen

Rekommendationen är att elva olika PFAS-ämnen bör undersökas i dricksvattnet (PFAS-11). Giftigheten hos de flesta PFAS är dåligt känd, varför Livsmedelsverket antagit en konservativ hållning och antar att alla ämnen som ingår i PFAS-11 är lika giftiga som perfluoroktansulfonat (PFOS). Rekommendationerna uppdaterades 2016 och kommer att revideras utifrån Efsas nya riskbedömning av PFOS, PFOA, PFNA och PFHxS samt utifrån det nya dricksvattendirektivet från EU-kommissionen.

Livsmedelsverket rekommenderar att kontrollmyndigheter och andra berörda kontaktar Livsmedelsverket för individuella diskussioner om riskhantering vid fynd av höga halter PFAS. När det gäller fisk som äts begränsas rekommendationerna till perfluoroktansulfonat (PFOS) eftersom det är den PFAS som förekommer i högst halt i fisk.

Undersökning av dricksvattnet

Om en dricksvattenanläggning är, eller misstänkt kunna vara, påverkad av PFAS bör halterna i dricksvattnet undersökas.

Undersök dricksvatten med avseende på de PFAS som listas i tabellen nedan.
Genomför undersökningarna löpande över tid och under olika förhållanden för att kartlägga en eventuell förorenings storlek, sammansättning, årstidsvariationer samt eventuella trender. Sammansättningen av olika PFAS kan ge information om föroreningens ursprung.

Även områden som till en början inte misstänks påverkade kan i ett senare skede behöva undersökas. Det beror på ämnenas egenskaper och rörlighet i mark. Gör en hälsomässig bedömning av eventuella fynd av PFAS i dricksvattnet mot åtgärdsgränserna som anges nedan.

Lämpliga PFAS att undersöka i dricksvatten:

1 Perfluorbutansulfonat (PFBS)
2 Perfluorhexansulfonat (PFHxS)
3 Perfluoroktansulfonat (PFOS)
4 Fluortelomersulfonat (6:2 FTS)
5 Perfluorbutanoat (PFBA)
6 Perfluorpentanoat (PFPeA)
7 Perfluorhexanoat (PFHxA)
8 Perfluorheptanoat (PFHpA)
9 Perfluoroktanoat (PFOA)
10 Perfluornonanoat (PFNA)
11 Perfluordekanoat (PFDA)

Åtgärdsgränser

Det finns idag inga rättsligt bindande gränsvärden för PFAS i dricksvatten, men enligt 7 § i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) får dricksvatten inte innehålla ämnen i sådana halter att de kan utgöra en risk för människors hälsa. Livsmedelsverket har därför tagit fram en åtgärdsgräns för PFAS. Inom EU pågår ett arbete med att ta fram juridiska parametervärden för PFAS i dricksvattendirektivet. När dessa värden är fastslagna är de juridiskt bindande för alla EUs medlemsstater. Läs mer om detta under rubriken ” Kommande dricksvattendirektiv från EU”. Åtgärdsgränsen revideras när EU tagit beslut om det nya dricksvattendirektivet.

Åtgärdsgränsen behövs för att dricksvattenproducenter, kontrollmyndigheter och enskilda brunnsägare ska kunna avgöra om halterna av PFAS i dricksvattnet är så höga att de kan utgöra en hälsorisk och därför måste sänkas eller att konsumenterna måste avrådas från att dricka vattnet.

Hälsomässig bedömning av fynd av PFAS i dricksvatten och åtgärdsgränsen

Beräkna den totala halten PFAS i dricksvattnet vid varje undersökningstillfälle som summan av alla fynd av PFAS i tabellen ovan. Resultat som är "mindre än" (<) ska inte ingå i summeringen. Om andra PFAS än de som finns i tabellen ovan signifikant påverkar totalhalten kontakta Livsmedelsverket för rekommendationer om riskhanteringsåtgärder.

Kvantifieringsgränsen (LOQ; level of quantification) för enskilda PFAS bör vara  så låg som möjligt. Idag finns det laboratorier som erbjuder analyser med kvantifieringsgränser under 1 nanogram/liter.

Jämför den totala PFAS-halten som uppmätts med åtgärdsgränsen 90 nanogram/liter.

Om åtgärdsgränsen överskrids i dricksvattnet, PFAS över 90 nanogram/liter

 • Vidta åtgärder snarast så att halten PFAS i dricksvattnet sänks till så låga halter som möjligt under åtgärdsgränsen.
 • Undersök halten PFAS i råvattnet om dricksvattnet kommer från en ytvattentäkt. Informera den lokala kontrollmyndigheten om halten PFAS i råvattnet överskrider åtgärdsgränsen för dricksvatten. Detta motiveras av att det kan behövas kompletterande riskhanteringsåtgärder om konsumtionsfisk (se nedan).
 • Kontakta branschorganisationen Svenskt Vatten för mer information om åtgärder i vattenverk för att sänka halten PFAS.

Om PFAS överskrider 900 nanogram/liter i dricksvattnet

 • Undvik att dricka vattnet eller äta mat som tillagats med vattnet tills halterna sänks så långt som möjligt under 90 ng/liter.
 • Kontakta kontrollmyndigheten för ytterligare rekommendationer om riskhanteringsåtgärder.

Rekommendationer om riskhanteringsåtgärder för dricksvatten som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten

Vid fynd av PFAS i dricksvattnet under 90 nanogram/liter, det vill säga åtgärdsgränsen överskrids inte:

 • Verka för att långsiktigt minimera exponeringen av PFAS via dricksvattnet. PFAS tillförs kroppen även från andra källor än dricksvatten, till exempel insjöfisk och ämnena ansamlas i kroppen. Därför är det viktigt att minska intaget av PFAS överallt där det är möjligt.

Rekommendationer för den lokala kontrollmyndighetens riskhanteringsåtgärder för fisk

 • Undersök halten PFOS i konsumtionsfisk (exempelvis abborre) från ytvattentäkter vid misstanke om PFOS-förorening i ytvattnet.

Kommande dricksvattendirektiv från EU

Inom EU pågår för tillfället ett arbete med att införliva parametervärden för PFAS i dricksvattendirektivet. När dessa värden är beslutade är de juridiskt bindande för alla EUs medlemsstater. Efter det slutliga beslutet om direktivet har medlemsstaterna två år på sig att implementera direktivet till nationella dricksvattenföreskrifter.

Dricksvattendirektivet från EU är ett så kallat minimidirektiv, vilket innebär att medlemsstaterna kan välja att införa striktare lagstiftning i sina föreskrifter om det finns skäl för detta. Sverige har sedan 2014 haft åtgärdsgränser för PFAS i dricksvatten. Vissa av de PFAS som innefattas av PFAS-11 finns inte med i EU-kommissionens förslag till nya dricksvattendirektivet gränsvärden. Det är PFAS-ämnen som hittats i dricksvatten i Sverige och det kan finnas anledning att även lägga till dessa ämnen i de kommande svenska föreskrifterna. De PFAS som inte tas upp i EU-kommissionens förslag, men som för närvarande ingår i PFAS-11 är PFPeA, PFHpA och 6:2 FTS.

EU-kommissionens förslag på parametervärden:

PFAS 20: 100 ng/l

PFAS total: 500 ng/l

 

För PFAS 20 är det dessa kongener man pekar ut:

- Perfluorobutanoic acid (PFBA)

- Perfluoropentanoic acid (PFPA)

- Perfluorohexanoic acid (PFHxA)

- Perfluoroheptanoic acid (PFHpA)

- Perfluorooctanoic acid (PFOA)

- Perfluorononanoic acid (PFNA)

- Perfluorodecanoic acid (PFDA)

- Perfluoroundecanoic acid (PFUnDA)

- Perfluorododecanoic acid (PFDoDA)

- Perfluorotridecanoic acid (PFTrDA)

- Perfluorobutanesulfonic acid (PFBS)

- Perfluoropentanesulfonic acid (PFPS)

- Perfluorohexanesulfonic acid (PFHxS)

- Perfluoroheptane sulfonic acid (PFHpS)

- Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS)

- Perfluorononane sulfonic acid (PFNS)

- Perfluorodecane sulfonic acid (PFDS)

- Perfluoroundecane sulfonic acid

- Perfluorododecane sulfonic acid

- Perfluorotridecane sulfonic acid

Senast granskad 2020-06-23