EU-förordningarna 2019/624-628 om offentlig kontroll i enlighet med EU-förordning 2017/625

2019-05-17

EU-förordning 2019/624 - Om särskilda bestämmelser för utförandet av offentlig kontroll av produktion av kött och för produktions- och återutläggningsområden för levande musslor i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625

EU-förordning 2019/625 - Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller krav för införsel till unionen av sändningar av vissa djur och varor avsedda att användas som livsmedel

EU-förordning 2019/626 - Om förteckningar över tredjeländer eller regioner i dessa från vilka det är tillåtet att föra in vissa djur och varor avsedda att användas som livsmedel till Europeiska unionen och om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/759 vad gäller dessa förteckningar

EU-förordning 2019/627 - Om enhetliga praktiska arrangemang för utförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625, och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005 vad gäller offentlig kontroll

EU-förordning 2019/628 - Om förlagor till officiella intyg för vissa djur och varor, och om ändring av förordning (EG) nr 2074/2005 och genomförandeförordning (EU) 2016/759 vad gäller dessa förlagor till intyg

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/624
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/625
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/626
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/627
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/628

När träder förordningarna kraft?

Förordningarna träder i kraft den 6 juni 2019 och kommer i huvudsak att tillämpas från och med den 14 december 2019.

Vissa bestämmelser om import ska dock tillämpas från och med den 21 april 2021 och det finns också vissa övergångsbestämmelser.

Vad innebär de nya förordningarna?

Förordningarna kompletterar bestämmelserna i den nya kontrollförordningen (EU) 2071/625 och ersätter den nuvarande förordningen (EG) nr 854/2004 om offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel. Även vissa andra nuvarande EU-rättsakter upphävs eller ändras genom de nya förordningarna. Generellt sett innebär de nya förordningarna en översyn av den nuvarande lagstiftningen, särskilt den nuvarande förordningen (EG) nr 854/2004.