Incidentrapportering

En samhällsviktig tjänsteleverantör inom dricksvatten ska rapportera incidenter som har betydande inverkan på kontinuiteten i tjänsten.

De leverantörer som omfattas av NIS-regleringen ska rapportera incidenter till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

För dricksvattensektorn gäller rapporteringsskyldighet för incidenter som orsakat störning i den samhällsviktiga tjänsten som

  1. har pågått i minst två timmar och som a) kan antas ha påverkat minst 2 000 personer, b) har påverkat akutsjukhus, eller
  2. har påverkat styrning och övervakning av tjänsten.

Rapportering sker i tre steg. Det första steget ska ske inom sex timmar från att leverantören har identifierat att en incident är rapporteringspliktig. Hur rapportering sker beskrivs på beskrivs på MSB:s webbsida.

Livsmedelsverket rekommenderar att ni ser igenom hur processen går till samt läser incidentrapporteringsformuläret från MSB redan innan en incident sker.

Säkra nätverk och informationssystem för dricksvatten (NIS)

Senast granskad 2019-06-28