Ändring av EG-förordning 396/2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester Ändrad genom EU-förordning 2019/1582

2019-09-30

Om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för imazalil i eller på vissa produkter

Kommissionens förordning (EU) 2019/1582