Samverkansforum för marknadstillträdesfrågor

Regeringen uppdrar åt Livsmedelsverket att efter samråd med Jordbruk-verket inrätta och ta huvudansvar för ett Samverkansforum för utveckling av myndighetsarbetet med att öka livsmedelssektorns tillträde till marknader i länder utanför EU. Forumet ska i huvudsak fokusera på arbetet med land- och anläggningsgodkännanden, men kan även behandla angränsande frågor.

Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 28 februari 2020.

Uppdrag att genomföra åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin

Redovisning av uppdrag

Redovisning - Samverkansforum för marknadstillträdesfrågor

Redovisade regeringsuppdrag

Senast granskad 2020-02-25