Tre experter från Livsmedelsverket invalda i Efsas vetenskapliga paneler

2018-05-18

Efsa, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, bedömer risker i livsmedel. Den har 10 vetenskapliga paneler. Deras ledamöter utses för en treårsperiod och ska vara oberoende experter. Närmare tusen experter från Europa och övriga världen har sökt för denna period. Tre personer från Livsmedelsverket har valts in.

Panelerna tar fram vetenskapliga underlag som ligger till grund för nästan alla gränsvärden och annan lagstiftning inom livsmedelsområdet. Det är mycket värdefullt för svenskt vidkommande att Livsmedelsverkets vetenskapliga experter deltar. Livsmedelsverket gör egna undersökningar, värderar och hanterar risker och behöver ibland bedöma och översätta Efsa:s riskbedömningar till svenska förhållanden och matvanor

Det finns ett starkt fokus på att Efsas vetenskapliga paneler ska vara oberoende. Ledamöterna får inte vara anställda av livsmedelsindustrier. De kan komma från universitet, forskningsinstitut och olika länders livsmedelverk eller motsvarande myndigheter. De tio panelerna har 15-19 ledamöter vardera. Sammanlagt sökte 1079 personer från 62 länder inom och utom Europa.Anneli Widenfalk är toxikolog och har valts in i panelen för växtskyddsmedel och dess rester, PPR. På EU-nivå arbetar hon med riskvärdering av aktiva substanser och på Sverige-nivå med prövning av produktgodkännande av växtskyddsmedel och biocider med avseende på rester av dessa i livsmedel och konsumentsäkerhet. Anneli Widenfalk arbetar också med metoder för att göra riskvärderingar av kumulativa effekter, så kallade cocktaileffekter, när det gäller rester av växtskyddsmedel. Hon har god erfarenhet av riskkommunikation och syns då och då i media eller som föreläsare.


Salomon Sand är toxikolog och har valts in CONTAM, panelen för kontaminanter som inte ska hamna i livsmedelskedjan, såsom miljögifter och tungmetaller. Salomon Sand är expert på metoder för att bedöma risker med kemiska ämnen i livsmedel och dricksvatten. Han har varit huvudansvarig för att utveckla Livsmedelsverkets risktermometer som används för att jämföra och prioritera risker. Efsa stöder nu arbetet att utveckla metoden vidare. Inom området har Salomon Sand även ett samarbete med University of Ottawa, Kanada, och har tidigare varit nationell expert vid Efsa samt varit medlem i arbetsgrupper under Efsa:s vetenskapliga kommitté.


Roland Lindqvist är mikrobiolog och leder ett team för riskvärdering av biologiska faror. Han har valts in i BIOHAZ, panelen för biologiska faror, såsom bakterier, virus och parasiter. Roland Lindqvist är expert på riskvärderingar om biologiska faror i livsmedel och dricksvatten, och har arbetat med olika aspekter av livsmedelssäkerhet nationellt och inom EU, men även med riskvärderingar internationellt för WHO och FAO. Detta blir tredje, och därmed sista perioden, som Roland Lindqvist är medlem i BIOHAZ-panelen och han har under den senaste perioden bland annat varit ordförande i en arbetsgrupp om varför fler har insjuknat av listeria de senaste åren i Europa.

 

Ytterligare information
Livsmedelsverkets presstjänst 018-17 53 40