Livsmedelsförsörjning för företag

Genom att fortsätta producera och leverera livsmedel även vid en större samhällsstörning eller höjd beredskap, har du som livsmedelsföretagare en viktig roll i totalförsvaret.

Lagstiftningen för höjd beredskap innebär att alla företag är skyldiga att medverka i totalförsvarsplaneringen. Ditt bidrag är viktigt då företagen behövs på flera sätt. Om produktionen eller leveranser utsätts för störningar så påverkas snabbt tillgången på mat och dryck i butiker.
Ett bra sätt att bidra till en robust livsmedelsförsörjning är att arbeta med kontinuitetshantering, där du blir medveten om dina kritiska beroenden samt får möjlighet att reducera risker och sårbarheter för en robustare verksamhet. 

Samverkan vid större samhällsstörning

Ett annat sätt att bidra till totalförsvarsplaneringen är att bidra till ökad kunskap hos myndigheter eller delta i övningar eller andra samarbeten. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tillsammans med andra aktörer tagit fram en metod för hur privata och offentliga aktörer på ett effektivt sätt ska arbeta tillsammans under en större samhällsstörning, "Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid en samhällsstörning".  
Stöd för implementering finns på MSB:s webbplats. 

Förebyggande säkerhetshandbok och checklistor

"Hur säkert är ditt företag - säkerhetshandbok för livsmedelsföretag" är en övergripande handbok med syfte att stödja livsmedelsföretagens systematiska säkerhetsarbete. Boken är skriven för små och medelstora företag men kan även inspirera andra.

I bilagan till boken ges även konkreta metod- och beslutsstöd samt checklistor som kan användas direkt eller anpassas till företagets verksamhet. Checklistorna är dynamiska och anpassas vartefter du skriver.

 

Rapporter och studier efter olika störningar

Senast granskad 2020-03-13