Tillsammans försvarar vi Sverige och varandra – Totalförsvarsövning 2020

Vid kris och så kallad höjd beredskap har Livsmedelsverket uppdraget att, tillsammans med andra aktörer, planera för säker mat och säkert dricksvatten. För att klara detta på ett bra sätt deltar Livsmedelsverket i Totalförsvarsövning 2020.

Sveriges totalförsvar omfattar det civila och militära försvaret tillsammans. Det ska skydda och försvara landet, människors liv och hälsa, samhällets funktioner och våra grundläggande värden: demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Den nu aktuella övningen, Totalförsvarsövning 2020 syftar till att stärka Sveriges totalförsvar.

Planera för säker mat och dricksvatten

Livsmedelsverkets uppdrag vid kris eller höjd beredskap är, precis som till vardags, att tillsammans med andra aktörer planera för att Sveriges befolkning får säker mat och säkert dricksvatten.

Livsmedelsverket samordnar:

  • kris- och beredskapsplanering för livsmedelsförsörjning i leden efter primärproduktion, vilket innebär ett ansvar för de led där bearbetning av råvaror och försäljning av livsmedel, sker. Primärproduktion är till exempel jordbruk och fiske.
  • beredskapsplanering för dricksvattenförsörjning och klimatanpassning inom dricksvattenområdet.

Öva för att stärka motståndskraften

Totalförsvarsövning 2020 ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft. Den genomförs i en påhittad situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp. 

Totalförsvarsövningen övar och testar beslutsfattande, samverkan och roller, att samhällskritiska funktioner fortsätter att fungera, samt att Sverige står emot ett väpnat angrepp. Vi prövar hur samhället bör prioritera resurser och fördela viktiga förnödenheter.

Sök trovärdiga källor

Övningen berör även informationspåverkan. Stater och olika aktörer använder vilseledande information i syfte att försöka påverkavärderingar och i slutändan även beslut och vad som görs. Syftet kan vara att minska motståndskraften och försvarsviljan i Sverige. Att motverka informationspåverkan, vara vaksam på till exempel webbadresser och vem som ligger bakom informationen, samt samordna information med andra berörda myndigheter övas också Totalförsvarsövning 2020.

Senast granskad 2020-04-03