Dom från Högsta förvaltningsdomstolen om kosttillskott

2018-12-11

Kosttillskott kan inte längre beläggas med saluförbud med hänvisning till höga halter av vitaminer eller mineraler. Det är resultatet av den dom som Högsta förvaltningsdomstolen beslutade den 13 november 2018

Högsta förvaltningsdomstolens dom upphäver kommunens beslut som grundade sig i att halten av D-vitamin i kosttillskottet översteg det UL (Upper level) som den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet Efsa fastställt för ämnet som den högsta säkra dygnsdosen. Kommunen hävdade att kosttillskottet kunde innebära hälsorisker för konsumenterna och därmed inte var säkert med hänvisning till artikel 14.1 i förordning (EG) nr 178/2002.

Högsta förvaltningsdomstolen har gjort bedömningen att eftersom kosttillskott är särskilt reglerat i kosttillskottsdirektivet 2002/46/EG ska produktens säkerhet ha sin utgångspunkt i dessa gemenskapsbestämmelser och enligt artikel 5 i direktivet utgå ifrån maximivärden som ska tas fram. Eftersom sådana saknas, anser Högsta förvaltningsdomstolen att kosttillskott är i överensstämmelse med direktivet oavsett halterna av vitaminer och mineraler. Domstolen anser att kommunen i realiteten har infört en lokal maximihalt genom att lägga ett saluförbud på grund av höga halter D-vitamin och det har kommunen inte haft lagstöd för att göra.

Domen får konsekvenser för handeln med kosttillskott. Livsmedelsverket har tidigare gett råd till kontrollmyndigheter att lägga saluförbud på produkter om halterna av vitaminer eller mineraler är så höga att produkten inte bedöms vara säker. Med anledning av domen kan kontrollmyndigheter inte längre lägga saluförbud på kosttillskott på grund av att de innehåller höga halter vitaminer eller mineraler.

Eftersom halter överstigande UL-värden kan innebära en hälsorisk för konsumenter bör livsmedelsföretagare noga överväga den dos de rekommenderar och de mängder av vitaminer och mineraler som ingår i produkten. För konsumenter innebär domen ett ökat ansvar att själv kontrollera att det intag som livsmedelsföretagaren rekommenderar inte utgör en skadlig dos.

I väntan på att det införs EU-gemensamma maximivärden på vitaminer och mineraler i kosttillskott arbetar Livsmedelsverket sedan 2017 på regeringens uppdrag med att ta fram sådana halter på nationell nivå. Den aktuella domen leder till att Livsmedelsverket ser behov av att prioritera arbetet med att ta fram sådana nationella maximivärden.