Tillsyn

NIS-regleringens tillsynsmyndigheter utövar tillsyn inom sin tilldelade sektor. Detta innebär att Livsmedelsverket bedömer om tjänsteleverantörer inom leverans och distribution av dricksvatten följer föreskrifter och lag.

Livsmedelsverket tar emot anmälningar av berörda tjänsteleverantörer inom dricksvattensektorn och tar del av de incidenter som rapporteras för dricksvattensektorn.

Vår tillsyn sker i huvudsak genom föranmälda möten, men vi använder även andra metoder. Exempelvis utfördes tillsyn genom självskattning under våren 2019.

Här finner du som anmäld VA-huvudman den enkät som ska användas för självskattning inom ramen för NIS-direktivet. Syftet är att utreda era förutsättningar att höja säkerheten för vattenproduktion- och distribution, hur det tekniska utgångsläget ser ut samt om riskanalyser och åtgärdsplaner formulerats och vilka säkerhetsåtgärder som införts.

Livsmedelsverket kontaktar de VA-huvudmän som ska fylla i självskattningsenkäten.

Säkra nätverk och informationssystem för dricksvatten (NIS)

Senast granskad 2019-06-28