Skyddad ursprungsbeteckning

Skyddad ursprungsbeteckning

För skyddade ursprungsbeteckningar finns stränga krav. Där ska både råvaruproduktion, bearbetning och beredning av produkten ske inom ett avgränsat område.

Skyddad ursprungsbeteckning (SUB) är ett namn som får registreras för en produkt som

 • kommer från en viss ort eller region eller, i undantagsfall ett land,
 • har en kvalitet eller egenskaper som helt eller till största del beror på en viss geografisk omgivning, med de naturliga och mänskliga faktorer som förknippas med den och
 • i alla led produceras i det avgränsade geografiska området.

Exempel på svenska skyddade ursprungsbeteckningar är Kalix löjrom och Upplandskubb.

Definitionen av skyddad ursprungsbeteckning hittar du i artikel 5.1 i förordning (EU) nr 1151/2012.

Innan du börjar producera ett livsmedel med en skyddad beteckning ska du anmäla det till din kontrollmyndighet. De ska kontrollera att livsmedlet uppfyller produktspecifikationen innan det får börja säljas.

Vad innebär en registrering av en skyddad ursprungsbeteckning?

I och med registreringen skyddas din produkt mot att någon missbrukar, imiterar eller gör anspelningar med anknytning till din produkt. Den skyddar också mot varje försök att lura konsumenter att tro att en produkt är en skyddad ursprungsbeteckning när den inte är det.

Från och med den 4 januari 2016 ska alla produkter med SUB vara märkta med EU:s logotyp för detta.

För vin är det frivilligt att använda logotypen för SUB enligt artikel 120 e i förordning (EU) nr 1308/2013.

På vilket sätt en registrering av skyddad ursprungsbeteckning skyddar din produkt kan du läsa om i artikel 13 i (EU) nr 1151/2012.

Var hittar man EU:s logotyp för SUB?

Du kan ladda ned logotypen från kommissionens webbsida (endast på engelska). För att välja språk på logotypen klickar du på den lilla rutan med tre prickar som ligger under länken Protected designation of origin.

Ansökan

Regler om ansökningsförfarandet och registrering för SUB finns i artiklarna 48-54 i förordning (EU) nr 1151/2012.

Nationell granskning

 • En ansökan om skydd av en ursprungsbeteckning får göras av en grupp producenter eller i undantagsfall av en enda producent.
 • Medlemsstaten ska kontrollera att ansökan är motiverad och uppfyller kraven i förordning (EU) nr 1151/2012. I Sverige är det Livsmedelsverket som tar emot och prövar ansökningar.
 • Som ett led i granskningen offentliggör Livsmedelsverket ansökan så att fysiska och juridiska personer i Sverige som har ett berättigat intresse kan invända. Invändningar rörande SUB prövas mot kriterier i artikel 10.1.
 • Om Livsmedelsverket sedan anser att förordningens krav är uppfyllda så får verket fatta ett positivt beslut och registrera ansökningen hos EU-kommissionen. EU-kommissionen ska informeras om invändningar som kommit in rörande produkter som lagligen saluförts med beteckningen under minst fem år.
 • Livsmedelsverket publicerar det positiva beslutet så att berättigade kan överklaga.
 • Den version av produktspecifikationen som ligger till grund för det positiva beslutet publiceras på Livsmedelsverkets webbplats.

Kommissionens granskning

 • EU-kommissionens granskning av att ansökan är motiverad och uppfyller kraven ska normalt ske inom sex månader, annars måste EU-kommissionen informera sökanden om orsaken till förseningen. Därefter ska det sammanfattande dokumentet publiceras i EUT, Europeiska unionens officiella tidning, med en hänvisning till offentliggörandet av produktspecifikationen.
 • Berättigade har tre månader på sig att till EU-kommissionen lämna in en motiverad invändning om att ansökan kan innebära en överträdelse av villkoren i förordningen.
 • EU-kommissionen har två månader på sig att uppmana den som lämnat in ansökan att under tre månader samråda men den som har invänt. EU-kommissionen får förlänga tiden för samråd med upp till tre månader på begäran av sökanden.
 • Registreringsakter eller beslut om avslag offentliggörs i EUT.

Svenska produkter som har registrerats som skyddade ursprungsbeteckningar (SUB): 

Senast granskad 2020-02-03