Antibiotikaresistens - TFAMR

Fokus för arbetet i TFAMR är att livsmedel i internationell handel som kommer från livsmedelsproducerande djur, inklusive vattenbruk ska vara säkra och inte sprida resistenta bakterier eller bidra till spridningen av resistensgener.

Fokus för arbetet i TFAMR är att livsmedel i internationell handel som kommer från livsmedelsproducerande djur, inklusive vattenbruk ska vara säkra och inte sprida resistenta bakterier eller bidra till spridningen av resistensgener. För detta behövs internationellt utarbetade och överenskomna metoder för riskvärdering och riskhantering. I arbetet ska man också försöka göra en bedömning av risken för ökning av antibiotikaresistens hos djur och människor till följd av användningen av antimikrobiella substanser inom olika områden, såsom för djur, för växtskydd och i livsmedelsproduktion.

En vägledning ska utvecklas som bygger på vetenskap och följer Codex riskanalysprinciper. Mycket arbete har redan tidigare gjorts nationellt och regionalt, samt i internationella organisationer som OIE, WHO och FAO och detta arbete ska vägas in.

Task force

En så kallad Task force har samma status i Codexsystemet som en kommitté. Den har däremot begränsat mandat och en begränsad tid för sitt arbete. TFAMR 4 år.

Sammanfattningar från möten

Möte den 18-22 oktober 2010

Task Force Antimicrobial Resistance (TFAMR) höll möte i Muju, Sydkorea den 18-22 oktober 2010.

Mötet slutbehandlade det konsoliderade riktlinjedokumentet om riskvärdering, riskprofil och riskhantering som utarbetades vid det tredje mötet. För att underlätta och effektivisera diskussionen föregicks själva Codex-mötet av en fysisk arbetsgrupp under ledning av Kanada. Vid det tredje mötet hade stora framsteg gjorts och flera kontroversiella frågor hade kunnat lösas i enighet, tack vare en tillitsfull och god stämning under mötet. Denna samarbetsatmosfär rådde i hög grad också under det sista mötet. Sydkorea har som arrangör av mötena skött sin uppgift på ett professionellt och mycket gästfritt sätt.

Antibiotikaresistenta bakterier kan spridas genom handel med livsmedel, därför har detta varit en fråga för Codex Alimentarius, som formulerade TFAMR:s mandat. Nu efteråt kan man sammanfattningsvis konstatera att ett stort antal länder och organisationer har samlats till fyra möten i Sydkorea (2007-2010) för att utarbeta en internationellt accepterad standard kring hur olika risker i detta sammanhang ska värderas och motverkas.

Ett dokument har arbetats fram som ger vägledning för riskanalys både vad gäller problem som upptäcks på den egna marknaden och i samband med import eller export. Tänkbara åtgärder i hela kedjan "jord till bord" har diskuterats, vilket är helt i linje med Sveriges och EU:s synsätt.

Sverige har under arbetet verkat för att svenska erfarenheter inom området tagits till vara. Inom EU-kretsen har Sverige aktivt verkat för att ett framåtsyftande och progressivt synsätt kommit att prägla den gemensamma EU-ståndpunkten, samt också verkat för en sådan hållning i den vidare Codex-familjen under arbetets gång.

Kommittéer och samarbeten

Senast granskad 2020-04-03