Brexit - handel med Storbritannien

Lastbil på väg

Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020. I enlighet med utträdesavtalet inträdde en övergångsperiod som sträckte sig till och med 31 december 2020. Under övergångsperioden fortsatte Storbritannien att vara en del av den inre marknaden och handelsförhållandena mellan EU och Storbritannien förblev oförändrade.

Nu finns ett förslag till brexit-avtal  som, om det godkänns av alla parter, börjar gälla den 1 januari 2021. 

Det brittiska parlamentet förväntas rösta om förslaget den 30 december. För att avtalet ska kunna träda i kraft permanent behöver sedan EU-parlamentet rösta om det efter årsskiftet.

Ett avtal underlättar handeln mellan EU och Storbritannien jämfört med ett avtalslöst tillstånd. Avtalet innebär dock inte att handeln bedrivs lika lätt som tidigare då Storbritannien var en del av den inre marknaden eller som under övergångsperioden.

När det gäller bestämmelser om handel med livsmedel betraktas Storbritannien från och med 1 januari 2021 som ett tredje land, oavsett om avtalet godkänns och börjar tillämpas eller inte.

På den här sidan kan du läsa om vad som gäller för import och export vid handel med Storbritannien.

Import

Den 1 januari 2021 går övergångsperioden ut och Storbritannien blir fullt ut ett land utanför EU. Det innebär att vissa livsmedel kommer att omfattas av samma krav som idag finns på gränskontroll vid import. Du kan läsa mer om vad som gäller vid import från länder utanför EU på våra sidor om import.

Export

Handel med Irland och Nordirland

Enligt bestämmelserna i utträdesavtalet kommer Nordirland även efter övergångsperiodens slut att omfattas av bestämmelser som gäller inom unionen. Det innebär att kontrollen av livsmedel kommer att ske mellan Nordirland och resten av Storbritannien och inte vid gränsen till Irland.

Generell livsmedelslagstiftning

Tillkännagivandena finns översatta till ett antal språk och innehåller information om lagstiftning gällande bl.a. märkning, livsmedel som måste godkännas innan de släpps ut på marknaden, exempelvis tillsatser, krav på att företagaren har sitt säte i EU vid ansökan om godkännande för vissa livsmedel, bestämmelser om livsmedelsproduktion och livsmedelshygien samt handelsnormer.

Följande tillkännagivanden är de som främst berör livsmedel:

Senast granskad 2020-11-27