3 - Omröstning

Orange bakgrund med vit text, Omröstning.

När förslaget är färdigt kan alla EU-medborgare lämna synpunkter. Därefter går det till omröstning. Själva röstningen om förslagen kan se olika ut. 

Röstning

Röstning om förslagen sker på olika sätt och på olika nivåer beroende på vilken lagstiftningsprocess det handlar om. Lagar antas vanligen med kvalificerad majoritet, det vill säga att mer än hälften röstar för förslaget.

Röstning i de ständiga kommittéerna

De flesta förslag går till omröstning i kommissionens ständiga kommittéer. Det är en snabb process som är lämplig till exempel när en lag revideras eller när nya rekommendationer, beslut eller vägledningar tas fram.

Aktuella omröstningar som Livsmedelsverket förbereder nu

COP - Kommittén för ekologisk produktion
Typ av fråga: Ekologisk produktion
Senaste omröstningar:
- Skriftlig procedur med avslut 22 januari 2021
Utfall: Ändring i förordning 889/2008 avseende godkännande av produkter och substanser för användning i ekologisk produktion.
Skriftlig procedur med avslut 28 januari 2021
Utfall : Genomförandeförordning om kontroll som kompletterar förordning 2018/848 och ska tillämpas från 1 januari 2022, särskilt avseende kontroll aktörsgrupper. 
Nästa omröstning: Inte känt

Kommitté - PAFF GMO (genetiskt modifierade organismer)
Typ av fråga: Godkännande av GMO, förlängning av tidigare godkännanden och närliggande frågor
Senaste omröstning: Skriftligt omröstning med avslut 14 januari 2021
Senaste omröstningen: Två nya godkännanden av GMO (ej för odling)
Utfallet av röstningen gav inget utslag för dessa två första punkterna som därmed går vidare till omröstningskommittén.
Vidare beslutade kommittén om två frågor rörande ändrade innehavare av redan godkända GMO.
Nästa omröstning:  i omröstningskommittén ej fastställt. Jordbruksverket ansvarar för denna kommitté.

Kommitté - PAFF Allmän lagstiftning

Typ av fråga: Märkning, närings- och hälsopåståenden, berikning, kosttillskott, naturligt mineralvatten, livsmedel för särskilda grupper
Senaste omröstning: 21 oktober 2020
Utfall senaste omröstningen: Utökning av listan med föreningar som får användas i kosttillskott. Det gäller en niacinkälla och en magnesiumkälla. Dessutom ändring av måttenheten för koppar i linje med förordningen om livsmedelsinformation.

Kommitté - PAFF Biologisk säkerhet i livsmedelskedjan

Typ av fråga: I första hand frågor kopplade till hygienförordningarna    
Senaste omröstning: 10 februari 2021
Utfall senaste omröstningen
-  Kommissionens genomförandebeslut som ändrar nationella salmonellakontrollprogrammen för Sverige och Finland 
-  Kommissionens genomförandebeslut som ändrar bilaga VII i förordning 2017/1375 om undantag för trikintestning av tamsvin för UK

Genom skriftlig procedur: 
-  Kommissionens genomförandeförordning som ändrar bilagor till förordning [C(2020)9200] avseende listor över länder godkända för import till EU

Nästa omröstning:  Preliminärt 4 maj 2021.

Kommitté - PAFF NFTox (nya livsmedel och livsmedelstoxikologi)
Typ av fråga: Nya livsmedel, kontaminanter, tillsatser, aromer, enzymer, radioaktivitet
Senaste omröstning: 17 november 2020
Utfall senaste omröstningen: Förordning (EU) 257/2010 om ett program för omprövning av godkända livsmedelstillsatser uppdaterades i enlighet med tranparensförordningen (EU) 2019/1381 avseende ansökningsförfarandet till Efsa. Flera nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser godkändes. Slutligen godkändes en förordning om analysmetoder för rester av farmakologiskt aktiva substanser som används i livsmedelsproducerande djur och om tolkning av resultaten samt om provtagningsmetoder.
Nästa omröstning: efter mötet 26 februari 2021

Kommitté - PAFF Pesticider
Typ av fråga: Pesticider, främst kopplat till gränsvärden: 
Senaste omröstning: Skriftlig omröstning med avslut den 3 mars 2021
Utfall senaste omröstningen: Fyra gränsvärdesförordningar omfattande 20 substanser antogs. EU-gemensamt kontrollprogram avseende bekämpningsmedelsrester för perioden 2022, 2023 och 2024 antogs. Till följd av transparensförordningen (EU) 2019/1381 har uppdateringar gjorts i MRL-vägledningen, arbetsdokumentet avseende konfirmerande artikel 12-data, samt i Efsa’s administrativa vägledning avseende peer-review och MRL-ansökningar, och de uppdaterade dokumenten noterades i kommittén. Handlingsplan avseende kumulativ riskvärdering noterades också i kommittén, liksom uppdaterad (och sammanslagen) vägledning avseende analysmetoder för riskvärdering och analysmetoder för kontroll.
Nästa omröstning: juni 2021

Livsmedelsverkets arbete i EU

Senast granskad 2021-03-31