Hong Kong

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Hong Kong. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Generellt

Livsmedel som exporteras till Hong Kong ska uppfylla Hong Kongs livsmedelslagstiftning. Det grundläggande kravet är att alla livsmedel, oavsett importerad eller lokalt producerad, avsedd för försäljning måste vara lämplig för konsumtion. Information om lagstiftningen hittas på Hong Kongs hemsida. Övrigt om livsmedelssäkerhet kan hittas på Hong kongs myndighets hemsida "Centre for Food Safety".

Värmebehandlade livsmedel

Livsmedelsverket har fått följande information från myndigheterna i Hong Kong, angående export av värmebehandlade eller konserverade livsmedel. För närvarande kan livsmedel innehållande animaliska produkter såsom kött och köttprodukter och fjäderfä och fjäderfäprodukter som är fullständigt värmebehandlade eller konserverade importeras till Hongkongs särskilda administrativa region. Dessa produkter behöver inget importtillstånd licens. Ett exportintyg har tagits fram för dessa produkter och finns publicerat längst ner på denna sida.

Griskött, nötkött och fårkött

Efter överenskommelse mellan Hong Kongs myndighet Center for Food Safety (CFS) och EU-kommissionen finns två olika intyg för export av färskt kylt eller fryst kött från gris, nöt och får från EU till Hong Kong. Intygen började gälla från och med den 1 december 2017. Intygen LIVS 128 (griskött) och LIVS 170 (nötkött) har upphört att gälla. Det officiella exportintyget måste alltid komma från den exporterande medlemsstaten. Listning av anläggningar, se längre ner på sidan.

Export Certificate - Intyget gäller för export av kött från djur (gris, nöt och lamm) som är slaktat, bearbetat och förpackat i en och samma EU-medlemsstat, som är godkänd för export av rött kött till Hong Kong.

Export Declaration - Intyg gäller för export av kött från djur (gris, nöt och lamm) som är slaktat, bearbetat och förpackat i olika EU-medlemsstater,  som är godkända för export av rött kött till Hong Kong.

Mer information  om de nya reglerna och andra EU-länder med godkännande för export hittas i dokumentet ”Information om nya regler kring exportintyg till Hong Kong från och med 1 december 2017”. 

Listning - nöt och gris

Anläggningar som vill exportera färskt kylt eller fryst nötkött och dess produkter såsom slaktbiprodukter till Hong Kong ska vara listade. Listan över anläggningar som är godkända för denna export finns under följande länk:

Myndigheterna i Hong Kong har bekräftat att anläggningar som exporterar griskött inte behöver vara listade. 

Fjäderfäkött

Vid djursjukdomsutbrott kan Hong kong införa restriktioner i exporten. Mer information kan hittas på Jordbruksverkets hemsida.

Företag som önskar exportera fjäderfäkött till Hong Kong måste ansöka för detta till Livsmedelsverket, exportfragor@slv.se. Fyll i LIVS150 och skicka följande uppgifter till exportgruppen: anläggningsnamn, besöksadress, information om ledningen, anläggningsnummer, årlig produktionskapacitet, antalet anställda, anläggningsritning, HACCP plan, flödesschema och SSOP plan.

Fristående kyl/frysanläggningar behöver inte listas. De kan exportera kött från listade produktionsanläggningar.  

Export av injicerat kött till Hong Kong är förbjudet

Hong Kongs myndighet FEHD har meddelat att det är förbjudet enligt deras lagstiftning att importera kött och slaktbiprodukter som har injicerats med till exempel vätska eller olja.

Ägg

Vid djursjukdomsutbrott kan Hong kong införa restriktioner i exporten. Mer information kan hittas på Jordbruksverkets hemsida.

För export av ägg och äggprodukter har Livsmedelsverket kommit överens med Hong Kongs myndighet om ett exportintyg. Se intyget längre ner på sidan. Export av ägg från Sverige till Hong Kong tillåtet om äggen är värpta och packade i ett land, zon eller region som är fritt/fri från fågelinfluensa och äggen är packade i nytt förpackningsmaterial.

Mjölkprodukter

Importörer av mjölkprodukter ska söka importtillstånd från Hong Kong myndighet via ett ansökningsdokument.  I samband med detta ska exportören skicka intyg på att pastöriseringsprocessen är tillräcklig. Först när en sådan process är klar kan anläggningen få tillstånd att exportera sina produkter. Mer information om import av mjölkprodukter till Hong Kong hittas på deras hemsida.

För export av glass ska ingredienserna för glassen värmebehandlas/pastöriseras efter blandningen enligt Hong Kongs lagstiftning Cap. 132AC Frozen Confections Regulation ─ Schedule 1 Heat-treatment.

Bakverk (tillverkad av värmebehandlade mjölk- och äggingredienser)

Fiskprodukter  

För export av fiskeriprodukter till Hong Kong ställs i dagsläget inga särskilda krav. Importreglerna håller dock på att ses över varför nya krav kan komma.

Vid export från Sverige ska varorna åtföljas av Livsmedelsverkets intyg för fisk som finns  för länder utanför EU som ännu inte ställer specificerade krav.

Märkning

Livsmedelsmyndigheten i Hongkong har meddelat att man medger undantag från kravet på märkning med näringsdeklaration för förpackade varor vars motsvarighet i Hongkong inte överstiger 30 000 enheter i fråga om årlig försäljningsvolym.

Information och formulär för ansökan om undantag finns på myndighetens webbplats, Centre for Food Safety.

Vid export av färdigförpackade livsmedel, inklusive kylt färdigförpackat kött av gris, nöt, får och lamm ska datummärkning ske enligt Chapter: 132W; Food and Drugs (composition and labelling) Regulations; Heading: Labelling of prepackaged food.

Mer information om reglerna finns på följande länkar:

Regler angående konserveringsmedel och antioxidanter i livsmedel

Myndigheterna i Hongkong har informerat att från och med 1 juli 2010 gäller enbart de reviderade reglerna för konserveringsmedel och antioxidanter i livsmedel.

Plombering av sändningar

Vid plombering av transportfordon/containrar ska en plomb av god kvalitet användas.

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Hong Kong kan kontakta Avdelning Support via Livsmedelsverkets växel, tel 018-17 55 00, eller via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet

LIVS 123 Hong Kong - Kött och köttprodukter av fjäderfä
LIVS 253 Hong Kong - Ägg/äggprodukter
LIVS 270 Hong Kong - Värmebehandlade köttprodukter och livsmedel som innehåller animaliska ingredienser
LIVS 294 Hong Kong - Export Health Certificate (kött av gris, nöt och får)
LIVS 295 Hong Kong - Export Declaration (kött av gris, nöt och får)

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2019-06-13