Guide för nödvattenplanering

Logotyp för guide i planering av nödvatten

I en kritisk situation, då många ska förses med nödvatten, måste kommunens ledning fatta beslut om prioriteringar för att de mest sårbara och samhällsviktiga verksamheterna ska få dricksvatten i ett tidigt skede.  Livsmedelsverket har därför tagit fram en guide om nödvattenförsörjning. 

Det är svårt att fatta oförberedda beslut under tidspress. Nödvattenguiden är tänkt som ett stöd för ledningsgruppen att skapa de beslutsunderlag som behövs. Den är också  en grund för att gå vidare med en egen detaljerad planering.

Många verksamheter är i dag inte tillräckligt förberedda och har heller inte insikt i den problematik som de kan ställas inför. Även inom den privata sektorn finns samhällsviktig verksamhet där kommunen behöver föra en dialog om dricksvattenfrågorna.

Nödvattenguiden vänder sig till kommunens beredskapssamordnare, säkerhetschefer och dricksvattenproducenter.

Det finns ett bildspel som stöd för att tydliggöra vikten av arbetet med nödvattenplanering för nytillkomna medarbetare, chefer, politiker, med flera.

Senast granskad 2020-05-20