Ändring av EG-förordning 1334/2008 Om borttag av ett aromämne från unionsförteckningen Ändrad genom EU-förordning 2019/799

2019-05-27

Om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller borttagande av aromämnet furan-2(5H)-on från unionsförteckningen

Kommissionens förordning (EU) 2019/799