Ändring av EG-förordning 798/2008 Om import av fjäderfä Ändrad genom EU-förordning 2021/24

2021-01-15

Om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 vad gäller uppgifterna om Förenade kungariket i förteckningen över tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka vissa varor av fjäderfä får importeras till eller transiteras genom unionen, i samband med högpatogen aviär influensa

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/24