Uppdrag att analysera behovet av lag- och förordningsändringar med anledning om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar

Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att analysera behovet av lag- och förordningsändringar med anledning av EUs anslutning till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar.

Livsmedelsverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 14 februari 2020.

Redovisade regeringsuppdrag

Senast granskad 2020-02-13