Kurskatalog livsmedelskontroll

Kurskatalogen innehåller kurser som anordnas av Livsmedelsverket.

Aktuella kurser

E-utbildningar för kontrollmyndigheter och företag


För kontrollmyndigheter finns kurserna via inloggning på Livstecknet 

Kurskatalog:

Processkunskap om fiskprodukter - Nyhet!

Den här e-utbildningen riktar sig till dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll eller på ett företag inom fiskområdet. Du får övergripande processkunskap om fisk, fördjupad kunskap om olika fiskprodukter och inblick i faroanalysens olika steg med detaljerade exempel på hur företag kan redovisa hälso- och redlighetsfaror.

Utbildningen består av fyra avsnitt med processkunskap om;
1. Varm- och kallrökta fiskprodukter
2. Majonnäs- och lakebaserade fiskprodukter
3. Gravad fisk och
4. Sillinläggningar

Förkunskaper: Om du inte redan har baskunskaper på området faror och risker rekommenderar vi att du först går Livsmedelsverkets
e-utbildning Faror och risker

När du genomfört de båda e-utbildningarna Faror och risker (eller om du redan har motsvarande kunskaper) och Processkunskap om fiskprodukter, ska du som inspektör ha kunskaper för att självständigt kunna genomföra en livsmedelskontroll på ett sätt som tar hänsyn till kända hälsorisker. Om du jobbar på ett företag blir du mer förtrogen med hur du kan redovisa faror i faroanalysens olika steg. Kursavgift: 1100 kr exkl moms.

Faror och risker - Reviderad upplaga 2020

Den här e-utbildningen riktar sig till dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll eller på ett livsmedelsföretag. Du får kunskap om livsmedelsburna biologiska och kemiska faror, som kan innebära negativa hälsoeffekter hos konsumenter, och hur farorna kan kontrolleras i livsmedelskedjan. Du får också kunskap om faroanalysens olika steg, lagstiftning på området och riskbaserad livsmedelskontroll.

Utbildningen består av fem avsnitt med kunskap om:
1. Livsmedelsburna faror
2. Faror i tillverkningsprocessen
3. Faroanalys och kritiska styrpunkter
4. Lagstiftning om faror
5. Riskbaserad livsmedelskontroll

När du genomfört e-utbildningen ska du som inspektör ha kunskaper för att självständigt kunna genomföra en livsmedelskontroll på ett sätt som tar hänsyn till kända hälsorisker. Om du jobbar på ett företag blir du mer förtrogen med faror och risker och hur du kan redovisa faror i faroanalysens olika steg. Kursavgift: 1100 kr exkl moms

Kontrollprocessen – från förberedelse till avvikelsehantering

Den här kursen ger dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll kännedom om kontrollprocessen samt om grunderna för hur du kan hantera avvikelser.
Målgrupp:  Kursen är framtagen för dig som arbetar med livsmedelskontroll. Du som går kursen kan vara ny i yrket men det är en fördel om du har viss erfarenhet av kontrollbesök.
Introduktion: Kursen är en introduktion till Livsmedelverkets utbildningsdagar. Utbildningsdagarna kommer att hållas digitalt under hösten 2020, därför är utbildningen kostnadsfri fram till 3 december. Kursen är tillgänglig även för dig som inte kan delta på utbildningsdagarna. Passa på att gå den!

Livsmedelstillsatser 

I den här utbildningen får du lära dig:
- hur du hittar i lagstiftningen som styr tillsatser
- hur tillsatser ska anges i märkningen
- hur du tar reda på om en viss tillsats är godkänd i ett visst livsmedel
- hur du kan tänka när du gör en kontroll av tillsatser

I utbildningen får du genom övningar och exempel reda på hur lagstiftningen om tillsatser ska tillämpas. Övningarna är utformade utifrån en inspektörs synvinkel men är lika relevanta för företagare. Kursavgift: 900 kr exkl moms.

Temperaturmätning

Den här kursen syftar till att ge kännedom om grunderna för temperaturmätning samt vilka regler det finns kring temperaturhållning.
Kursen är framtagen för dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll men den är även tillgänglig för dig som är livsmedelsföretagare.
Det är en fördel är om du som går utbildningen har förkunskaper om grundläggande kontrollmetodik och uppdraget med livsmedelskontroll. Kursavgift: 900 kr exkl moms.

Grundläggande om dricksvattenreglerna

Utbildningen ger grundläggande kunskap om tillämpningen av Livsmedelsverkets regler och föreskrifter. Målet med utbildningen är att ge goda kunskaper i gällande lagstiftning om dricksvatten. 
Målgrupp:  Kontrollpersonal (dricksvatteninspektörer), producenter och tillhandahållare av dricksvatten (allt från stora kommunala till små privata anläggningar) samt även personal på vattenlaboratorier.
Kursavgift: 800 kr exkl moms.

Listeria

Utbildningen handlar om kontroll av ätfärdiga livsmedel enligt de mikrobiologiska kriterierna och innehåller följande delar:
- Information om bakterien Listeria monocytogenes och sjukdomen listerios
- Vilka krav som finns för provtagning av ätfärdiga livsmedel
- Vilka ätfärdiga livsmedel som ska provtas av livsmedelsföretagare i de olika livsmedelssäkerhetskriterierna
- Hur provtagning av ätfärdiga livsmedel ska gå till
Kursen är kostnadsfri.

Näringsdeklaration

Utbildningen vänder sig så väl till livsmedelsföretagare som till kontrollmyndigheter. Efter att ha genomfört utbildningen ska företagare veta hur de märker sitt livsmedel med en näringsdeklaration på ett korrekt sätt. Utbildningen syftar också till att ge kontrollmyndigheterna tillräckligt goda kunskaper inom området. Detta för att ge likriktning i kontrollen.  
Kursen är kostnadsfri. 

E-utbildningen riktar sig till dig som arbetar med livsmedelskontroll vid Livsmedelsverket, länsstyrelserna, de kommunala kontrollmyndigheterna och Försvarsinspektören för hälsa och miljö. Kursen ska vara en hjälp i hur RASFF-ärenden hanteras och hur man får tillgång till och använder kommissionens webbaserade system iRASFF.

RASFF är en prioriterad uppgift för myndigheter även under Corona-krisen. Livsmedelverket erbjuder därför e-utbildningen 'Nationellt RASFF' kostnadsfritt fram till 30 november, 2020.

Kontroll av livsmedelsfusk

Under 2015-16 utbildade Livsmedelsverket ca 400 personer inom livsmedelskontrollen på femdagarskursen ”Att upptäcka och bekämpa livsmedelsbrott”. Kursen var mycket uppskattad och behovet av kunskaper i området är stort varför Livsmedelsverket nu erbjuder en e-utbildning på samma tema. Kursavgift: 900 kr exkl moms. 

Uppdraget livsmedelskontroll

Utbildningen sätter yrkesrollen i centrum och ger kunskap om vad uppdraget offentlig livsmedelskontroll innebär, och särskilt om den myndighetsutövning som följer av uppdraget. Att utföra livsmedelskontroll i samhällets tjänst är att tillämpa kunskaper inom flera olika områden. Kursen beskriver därför uppdraget ur flera aspekter. Kursavgift: 1500 kr exkl moms.

Senast granskad 2020-09-14