Revision av kontrollmyndigheter

Syftet med revision av kontrollmyndigheter är att granska och utvärdera om myndigheterna uppfyller de lagkrav som ställs på offentlig kontroll.  Livsmedelsverket ansvarar för att samordna, upprätthålla och utveckla livsmedelsområdets revisionssystem.

Nya bestämmelser om offentlig kontroll började gälla den 14 december 2019. Viss information på denna sida kan därför vara inaktuell. Läs mer här:

(Informationen på denna sida kommer att uppdateras under januari 2020.)

I Sverige utförs offentlig kontroll på livsmedelsområdet av flera myndigheter. Dessa är Livsmedelsverket, länsstyrelser (inom primärproduktionen), lokala kontrollmyndigheter (kommuner) och Försvarsinspektören för hälsa och miljö (inom försvarsmakten).

I förordning (EG) nr 882/2004 ställs krav på att den offentliga kontrollen i landet ska revideras. Kontrollmyndigheterna ska, enligt artikel 4.6, utföra interna revisioner eller låta utföra externa revisioner. Därutöver ska EU-kommissionen göra revisioner i medlemsstaterna enligt artikel 45. EU-kommissionen leder också ett nätverk med alla medlemsstater där man tar fram vägledningar till hur revisioner bör utföras.

Ansvarsfördelning

Livsmedelsverket ansvarar för att samordna, upprätthålla och utveckla livsmedelsområdets revisionssystem. Livsmedelsverket har kommit överens med länsstyrelserna om att de ska utföra revisioner av kommunal livsmedelskontroll. Livsmedelsverket kan dock göra vissa kommunrevisioner som lämnats över till Livsmedelsverket av en länsstyrelse.

Majoriteten av revisionerna har fokus på kontrollen av ett eller flera lagstiftningsområden, sakområden eller anläggningstyper; till exempel HACCP på ett mejeri, temperatur på en restaurang eller information om kosttilskott. Dessa revisioner omfattar en granskning på plats vid en livsmedelsanläggning som kontrollmyndigheten har kontrollansvar för. Granskningen vid anläggningen utförs som en skuggkontroll där kontrollmyndighetens personal utför en kontroll. Revisionsgruppen iakttar och bedömer kontrollen, och inte hur väl livsmedelsföretagaren uppfyller lagstiftningens krav.

Som ett led i Livsmedelsverkets samordningsansvar utförs normerande granskningar, där Livsmedelsverket granskar länsstyrelsernas revisionsverksamhet med syfte att öka samsynen och förbättra revisionssystemet.

Livsmedelsverket i Sverige och motsvarande centrala myndigheter i Finland, Norge, Danmark och Island deltar i ett nordiskt projekt om oberoende granskning av revisionssystemen i de fem länderna. Granskningen innebär att revisorer från två av länderna tillsammans regelbundet granskar ett av de övriga länderna.

Sveriges livsmedelskontroll, inklusive revisionssystemet, granskas dessutom av EU-kommissionens Sante F. Revisionsprocessen beskrivs vidare i Sveriges nationella plan för kontrollen i livsmedelskedjan.

Genom detta revisionssystem uppfyller kontrollmyndigheterna kravet på att revisioner inom livsmedelsområdet ska utföras.

Syfte

Syftet med revisionerna är att granska och utvärdera om kontrollmyndigheternas planer och det praktiska genomförandet av dessa resulterar i att målen i förordning (EG) nr 882/2004 uppfylls. Den offentliga kontrollen ska kontrollera att livsmedelsföretagarna säkerställer att livsmedel är säkra och att konsumenter inte vilseleds. Kontrollen ska genomföras regelbundet och så ofta som det är lämpligt. Den ska vara riskbaserad, lämplig, rättssäker och verkningsfull. För att kontrollen ska ge effekt måste den upptäcka eventuella avvikelser och ställa krav så att de åtgärdas. Vid en revision bedöms om kontrollen upptäcker avvikelser och ser till att de åtgärdas, samt om förutsättningarna för det finns.

Syftet med revisionerna är även att ständigt förbättra livsmedelskontrollen.

Utförande

Handboken 'Revision av kontrollmyndigheters livsmedelskontroll' finns som stöd för de som utför revisioner.

Revisionsprogram tas fram av den myndighet som utför revisionerna. Programmet ska vara riskbaserat och utformat så att det under en period av cirka fem år täcker in relevanta revisionsområden och samtliga kontrollmyndigheter som omfattas av revisionsansvaret, t.ex. samtliga kommuner i ett län för länsstyrelsen. I planeringen tas även hänsyn till att eventuella uppföljningar kan behöva utföras beroende av revisionsresultatet. Uppföljning kan till exempel ske genom att verifiera åtgärdsplaners genomförande eller genom att göra en uppföljande revision på plats.

Resultat

Livsmedelsverket sammanställer årligen resultatet från alla utförda revisioner i en rapport och rapporterar vidare till EU-kommissionen, samt ger återkoppling till de myndigheter som utför revisioner. Livsmedelsverkets revisorer diskuterar resultaten med länsstyrelsernas revisorer vid en årlig revisionsträff som arrangeras av Livsmedelsverket. Livsmedelsverket ska även använda revisionsresultaten för att förbättra kontrollen och för framtida stöd och ledning.

Nationell samrådsgrupp för revision

På uppdrag av regeringen har Livsmedelsverket inrättat en nationell samrådsgrupp med uppgift att:

  1. Ge stöd och råd till kontrollmyndigheter som utför eller låter utföra revision av sina offentliga kontroller i livsmedelskedjan.
  2. Diskutera gemensamma kompetensutvecklingsåtgärder och metodutveckling.
  3. Vara en plats för informations- och erfarenhetsutbyte, och ge möjlighet för att lyfta fram goda exempel.

Samrådsgruppen är sammansatt av representanter för länsstyrelserna, Sveriges Kommuner och Landsting, Försvarsinspektören för hälsa och miljö, Jordbruksverket och Livsmedelsverket.

Senast granskad 2019-08-30